اس ام اس

شعر میلاد امام محمد باقر

شعر میلاد امام محمد باقر
یک نت ـ شعر میلاد امام محمد باقر علیه السلام رضا باقریانگوهر از بطن دریا تا هویدا می‌شود امشبجمال ایزد منان تجلا می‌شود امشبملک در باغ رضوان است دست افشان، که از ره کِیگل زهرای مرضیه شکوفا می‌شود امشببه یمن مقدم باقر، امام پنجم شیعهمدینه باز هم عرش معلا می‌شود امشبزمین و...

مدح ولادت امام محمد باقر

مدح ولادت امام محمد باقر
یک نت ـ مدح ولادت امام محمد باقر علیه السلام مرضیه عاطفیشبیه نور؛ بی پایان خصالِ حضرتِ باقر(ع)قلم شرمنده شد از وصف حالِ حضرتِ باقر(ع)چه خورشیدانه روشن کرد تکلیف خلایق رااحادیث گوهربار و زلالِ حضرتِ باقر(ع)تمام تار و پودم می شود ایمان! اگر باشد؛به دور گردنم یک لحظه شالِ حضرتِ باقر(ع)ولی الله...

متن مولودی ولادت امام محمد باقر

مولودی ولادت امام محمد باقر
یک نت ـ متن مولودی ولادت امام محمد باقر علیه السلاممرضیه عاطفیسائل شدم و لحظۂ نابِ میلادچشمم به رخِ حضرتِ باقر(ع) افتادعید آمده و ماه رجب رؤیت شد-امروز در آغوش ِ امام سجاد(ع)!متن مولودی ولادت امام محمد باقر علیه السلامقاسم نعمتیپسر حضرت زهراست؛گل یاسمن استجلوهء نورخدا آینهء پنج تن استمادرش دخت کریم...

شعر ولادت امام محمد باقر سازگار

شعر ولادت امام محمد باقر
یک نت ـ متن مولودی ولادت امام محمد باقر علیه السلاممرضیه عاطفیسائل شدم و لحظۂ نابِ میلادچشمم به رخِ حضرتِ باقر(ع) افتادعید آمده و ماه رجب رؤیت شد-امروز در آغوش ِ امام سجاد(ع)!متن مولودی ولادت امام محمد باقر علیه السلامقاسم نعمتیپسر حضرت زهراست؛گل یاسمن استجلوهء نورخدا آینهء پنج تن استمادرش دخت کریم...

اشعار ولادت امام محمد باقر

اشعار ولادت امام محمد باقر
یک نت ـ اشعار ولادت امام محمد باقر علیه السلامشاعر:صغیر اصفهانی      ای ز سرو قدّ رعنا بر صنوبر طعنه زن      وی ز ماه روی زیبا، مهر را رونق شکن      همچو من هر کس رخ و قد تو بیند تا ابد      فارغ است...

شعر ولادت امام سجاد سازگار

شعر ولادت امام سجاد
یک نت ـ شعر ولادت امام سجاد سازگارای اختر تابان قمرت باد مبارکای مادر ایران پسرت باد مبارکریحانۀ خیر البشرت باد مبارکاز خوب‌تران خوب‌ترت باد مبارک-فرزند تو بر پنج قمر نور دو عین است-با نـام علی آینـه روی حسین استای پیش رویت آینه شمس ولایتای همسر و ای مادر دو رکن هدایتامروز خدا کرده علی بر...

متن مولودی ولادت امام سجاد

متن مولودی ولادت امام سجاد
یک نت ـ متن مولودی ولادت امام سجاد علیه السلامبا عطر بهشت شستشو می گردددری ست گران که کو به کو می گرددتا نور برای تابش خود گیردخورشید به دور چشم او می گرددجان  لحظه ی گل کشیدنش می آیدهنگام عسل چشیدنش می آیدبا دسته گلی که بوی عصمت داردجبریل برای دیدنش می آیدای عشق ببین حسن تغزل ها رادر چهره ی...

مدح ولادت امام سجاد

مدح ولادت امام سجاد
یک نت ـ مدح ولادت امام سجاد علیه السلامنور عرش امشب ، تنزل کرده استدر کویر خاکیان ، گل کرده استقدسیان عرض ارادت می کننددر مدینه نور قسمت می کنندبا طلوع نور ، همزاد آمدهباز کن سجاده ، سجاد آمدهسجده هایش خاک را شرمنده کردبندگی اش آسمان را بنده کردغم مخور داری اگر “ذنب عظیم”“یحسن...

شعر میلاد امام سجاد

شعر میلاد امام سجاد
یک نت ـ شعر میلاد امام سجاد علیه السلاممحمدعلی بیابانیپر می کنیم از می گلوی باده ها راتا مست باشیم انتهای جاده ها رابعد از دو رکعت عشق بازی باز خواندنددر رکعت سوم همان دلداده ها راامشب به سمت خانه ی سجاد انداختدست ارادت های ما سجاده ها راخاکیم و مشتاقیم تا دامانی امشبآنی بگیرد دست این افتاده ها...

اشعار ولادت امام سجاد

اشعار ولادت امام سجاد
یک نت ـ اشعار ولادت امام سجاد علیه السلامعلی اصغر یزدیاز جنان امروز میکائیل عود آورده استسجده هایش عاشقان را در سجود آورده استچشم هایش عشق را بر قلب ها تزریق کردچشم هایی که خدا را به شهود آورده استجان مارا در جهان جام شرابش پاک کردهر پلیدی را در عالم انقلابش پاک کردروسیاهی مرا آب طهورا هم نشستلیکن...

شعر ترکی ولادت حضرت زینب

شعر ترکی ولادت حضرت زینب
یک نت ـ شعر ترکی ولادت حضرت زینب سلام الله علیها(تجلّی گاه رحمت دن )سبک: الا یاایهاالساقیتجلّی گاه رحمت دنفروغ حق عیان اولدیبه یُمن مقدَم زینبخلایق نغمه خوان اولدی((صفا گلدی- وفا گلدیگلِ خیرالنسا گلدیغم و درده- دوا گلدیسلیلِ مرتضی گلدی))ایچن مخمورومست اولدیمی ناب ولایت دنچخوب بیرکوکب رخشانورای برج...

اشعار شهادت امام صادق سازگار

اشعار شهادت امام صادق
یک نت ـ اشعار شهادت امام صادق(علیه السلام) استاد سازگارای دو صد یوسف صدّیق به صدق تو گواهای علوم همه با کوه کمالت پر کاهدو جهان زنده ی چشم تو به یک نیم نگاهتا زمان هست تو از گردش چرخی آگاهشهریاران سر کوی تو گدای سر راهشیخ والای ائمّه ولی امر الّهصدق تابنده چراغی بود از مکتب توعلم تا علم شود بوسه...

متن شعر شهادت امام صادق

متن شعر شهادت امام صادق
یک نت ـ اشعار شهادت امام صادق(علیه السلام)حتی قلم ز شرح چنین غصه قاصر استقبر امام تولیتش دست کافر استحین قدم زدن به امامت سلام کنکمتر بایست! زائر این خاک عابر استما شیعه ی حلاوت یک قال صادقیمنَقل حدیث اوست که نُقل منابر استشیخ الائمه، عالم آل محمد اوستیعنی یمی که یک نم از آن، علم جابر استفرموده...

گلچین اشعار شهادت امام صادق

اشعار شهادت امام صادق
یک نت ـ اشعار شهادت امام صادق(علیه الاسلام)با طنابی آمد و با زور بازو را کشیدرفت دنبالِ خودش این پیرِ کَم‌سو را کشیدبعد از اینکه بر زمین اُفتاد از سجاده‌اشرویِ خاکِ حجره‌اش تا پشتِ در او را کشیدپیرمرد از آتشِ در رد شد اما داد زدحَتم دارم که به در بدجور پهلو را کشید گاه بر دیوار...

صفحه‌ها