اس ام اس

اشعار ولادت حضرت ام البنین

اشعار ولادت حضرت ام البنین
یک نت ـ اشعار ولادت حضرت ام البنین بابک امامی شرح‌ فضائل‌ تو نگنجد به‌صدکتابتوصیف‌ماهیت‌توشدسوره‌ی‌حجابمیگویم‌این‌سخن‌به‌غزل‌یاکه‌ مثنویتو جلوه‌گاه‌ فخری‌ به‌ آل بنی‌ کلابیاام‌القمردر سیطره...

دوبیتی ولادت امام هادی

دوبیتی ولادت امام هادی
یک نت ـ مدح میلاد امام هادیمدح میلاد امام هادی علیه السلامرضا قاسمیدوباره مطلع اشعار من “علی جان” استچکیده ی من و طومار من “علی جان” استبه دانه دانه ی تسبیح کربلا سوگندکه بهترین گلِ اذکار من “علی جان” استچهار مرتبه مِی می زنم ز جام علی“علی امام من است و منم...

متن اشعار ولادت امام هادی سازگار

اشعار ولادت امام هادی سازگار
یک نت ـ شعر ولادت امام هادی علیه السلام سازگارسروش رحمت به لب منادی‌ستمـژده کـه میـلاد امام هـادی‌ستملک وجود گلشن     چشم جواد روشنصل علی محمّد، امام هادی آمداین پسـر جواد اهل‌بیت استاین ثمـر جـواد اهل‌بیت استعلی، علی چارم       ابــن‌...

شعر میلاد امام هادی

شعر میلاد امام هادی
یک نت ـ شعر میلاد امام هادی علیه السلاممحمود ژولیدهسپاس و حمد خدا را که ناز و نعمت دادبه نسل‌های بشر ذات پاکِ فطرت دادزبان برای تشکر، دهان برای بیاننفس برای حیات و بدن به قدرت دادبه عالَم از درِ توحید لطفِ بی حد کردبه آدم از رهِ تکریم، حکمِ طاعت دادهدایتِ همه با آیه های قرآنشبه خالصانِ درش...

اشعار ولادت امام هادی

اشعار ولادت امام هادی
یک نت ـ اشعار ولادت امام هادی علیه السلامقاسم نعمتیشد مدینهبا قدم هاى تو غرق نور و شادىروى چشم اسمون قدم نهادىریزه خوار سفرتم امام هادىپسره جوادىاز همین راه دور ، با سلامى به تو ، راهى سامرایمتو کریمى و من ، از همون کودکى ، ریزه خوار و گدایمبر دامانت دست فقیر مامثل حیدر هستى امیر مامیلاد تو باب...

رباعی شهادت امام باقر

رباعی شهادت امام باقر
یک نت ـ اشعار شهادت امام محمد باقر محمود ژولیدهمنم که دل به غم و درد آشنا دارمبه دیده جام می ناب نینوا دارمبه سینه وسعت صحرای کربلا دارمهمیشه در همه جا روضه ی منا دارممنم که بانی این روضه های پر شورمتمام عمر، سروری نکرد مسرورمکسی که باطن هر روضه را خبر داردکسی که گلشنی از لاله بر جگر داردکسی که...

شعر کوتاه در مورد شهادت امام محمد باقر

یک نت ـ گلچین اشعار شهادت امام محمد باقرشعر کوتاه در مورد شهادت امام محمد باقرپا به پای پدر سفر کردمدر میان خرابه سر کردمپدرم بینِ ریسمان بود وبا رقیه پدر پدر کردمعمه ام تا به رویِ خاک افتاددیده ام را ز اشک، تر کردماز همان روزِ تلخ، تا امروزگریه هر روز تا سحر کردمدست در دست عمه ام آن روزاز دلِ نیزه...

شعر شهادت امام محمد باقر

شعر شهادت امام محمد باقر
یک نت ـ متن شعر شهادت امام محمد باقر(علیه السلام)کودکی باغی از ریاحین استآسمانش ستاره آذین استکودکی فصل خوب خاطره هاستو پر از روزهای شیرین استروزهایی شبیه یک رویامملو از خوابهای رنگین استولی انگار خاطرات شماراوی زخم‌های دیرین استتوی تصویر چار سالگی اتکودکی بغض کرده غمگین استبا سوالی که ذبح شش...

اشعار شهادت امام محمد باقر

اشعار شهادت امام محمد باقر
یک نت ـ اشعار شهادت امام محمد باقر(علیه السلام)من خستگی ها دیدم و دل بی قراریاندوه دیدم با هزاران زخم کاریمن دیده ام دلواپسی و سوگواریهم اشک جاری دیده ام هم خون جاریمن آن چه را دیدم ندیده هیچ چشمیکار ، اراذل را بدون هیچ شرمیمن تشنگی در خیمه ها را خوب دیدممن خستگی بچه ها را خوب دیدمتصویر درد کوچه ها...

اشعار شهادت امام باقر سازگار

اشعار شهادت امام باقر
یک نت ـ اشعار شهادت امام محمد باقر(علیه السلام) استاد سازگارکی‌ام من تا ثنای حضرتش را خوانم و گویمخدا باشد ثناگویش، نبی باید ثناخوانشفروغ دانشش بگرفت چون خورشید، عالم راکه هم انوار ایمان بود و هم اسرار قرآنشگهی دادند در اوج جلالت نسبت کفرشگهی بستند بهتان و گهی بردند زندانشولی عصر در شب‌...

اشعار شهادت امام جواد سازگار

اشعار شهادت امام جواد
یک نت ـ اشعار شهادت امام جواد(علیه السلام) استاد سازگاردردا که گشت با من، بیگانه یار جانیبا دست خود مرا کشت، لب تشنه در جوانیمن از نفس فتادم، بر خاک رخ نهادماو می‌زند به مرگم، لبخند شادمانیای بلبلان بنالید ای لاله‌ها بریزیدشد باغبان دل را گلزار جان خزائیغم‌‌ها بدل نهفتم، در دم...

گلچین اشعار شهادت امام جواد

اشعار شهادت امام جواد
یک نت ـ اشعار شهادت امام جواد(علیه السلام)دوباره حُجرۀ دربسته، باز کرب و بلادوباره تشنه لب اولاد سیدالشهدادوباره مار گَزیده، دوباره پاره جگرخدا! چه میگذرد بر جواد ابنُ رضادوباره زهرِ جفا نذرِ سفرۀ افطارو باز هلهله و دست و پا زدن، تنهاچه فرق میکند، انگار حُجره شد گودالچه فرق میکند اصلاً، مدینه با...

متن شعر شهادت امام جواد

شعر شهادت امام جواد
یک نت ـ اشعار شهادت امام جواد(علیه السلام)دشمنانت یک طرف، آن آشنا از یک طرفبی وفایی یک طرف، زهرِ جفا از یک طرفکلِ عالم خون بگرید در عزای تو کم استارضیان از یک طرف، اهلِ سما از یک طرفإرباً إرباً شد دلت از فتنه و نامردی اشزهرِ کاری یک طرف، رقاصه ها از یک طرفتشنه ای و طالبِ آبی و این ها یک طرفبر زمین...

اشعار شهادت امام جواد

اشعار شهادت امام جواد
یک نت ـ اشعار شهادت امام جواد(علیه السلام)سیاهی رفت چشمانت، زبانم از سخن افتادشنیدم مقتلت شد خانه، اشک از چشم من افتادنگاهش فتنه در سر داشت یارِ خانه ات تا گفت...برایت آب آوردم، بنوشش از دهن افتادچه مکّارانه «أمّ الفضل» میشد «جعده» ای دیگرهمین که زهر نوشیدی دلت یادِ حسن(ع)...

صفحه‌ها