اس ام اس

اشعار مولودی امام زمان

اشعار مولودی امام زمان
یک نت ـ اشعار مولودی امام زمان(عج)غلامرضا سازگاراز گل نرگس گلستان است امشبآسمان دریا ولی دریای غفران است امشبسامره سرسبزتر از باغ رضوان است امشبگام گامش بوسه گاه خور و غلمان است امشبگوش جانم این شنفته جبرئیل وحی گفتهقوموا ای دلهای خفته لاله نرگس شکفتهقبله کن بیت الحسن را تا ببینی ذوالمنن راگوش شو...

شعر کوتاه ولادت حضرت علی اکبر

شعر کوتاه ولادت حضرت علی اکبر
یک نت ـ شعر کوتاه ولادت حضرت علی اکبرشعر ولادت حضرت علی اکبر علیه السلامقبله‌ی ما علی و قبله نما نیز علیستحرمِ ما نجف وکعبه‌ی ما نیز علیستها علی بشر کیف بشر یعنی که...قل هوالعشق علی نقطه‌ی با نیز علیستشعر ولادت حضرت علی اکبرشعر ولادت حضرت علی اکبر علیه السلامحسن لطفیقبله‌ی ما...

متن مولودی امام صادق

عکس نوشته ولادت امام صادق علیه السلام
یک نت ـ متن مولودي امام  جعفر صادق عليه السلاممرتضي محمودپورسرودمسجدي جشن ميلادپيغمبر گرامي و امام صادقبنداولگشته ميلاد محمد مکه شد غرق شعفميرسد بانگ مبارک بر زمين از هرطرفيامحمد يامحمد يامحمد مصطفي(?)بنددومخاتم پيغمبران است اين که از ره آمدهاين ابوالقاسم محمد اين رسول امجدهيامحمد يامحمد...

شعر ولادت امام صادق

عکس نوشته ولادت امام صادق علیه السلام
یک نت ـ شعر ولادت امام جعفر صادق عليه السلامروح الله قناعتياناي چشمه ي مهتاب چه ذاتي چه جلاليآئينه ي ذاتت نگرفته است ، زوالياي صاحب کُرسّي فقاهت نفست گرمتا روز قيامت ، دم  ِ علمت متعالياز دايره ي شبهـه و تشکيـک درآيديک ذره يقينت برسد گر به « غزاليبي جلوه ي چشمت ، نبرد راه به جاييهم دشمن...

مدح امام صادق سازگار

عکس نوشته ولادت امام صادق علیه السلام
یک نت ـ مدح امام  جعفر صادق عليه السلامغلامرضا سازگارمه ربيع نخستين مه سرور خداستمه تبرّي و ماه نشاط اهل ولاستمه مبارک ميلاد خواجه ي لولاکمه ولادت پنجم سلاله ي زهراستشکفته در ارم باقر العلوم گليکه عالم از نفسش رشک جنّة الاعلاستبه امّ فَروه بگوييد اختري زاديکه در تجلاّي و آفتاب، ناپيداستدميد...

دوبیتی مدح امام جواد

دوبیتی مدح امام جواد
یک نت ـ مدح ولادت امام جواد علیه السلاممحمد حسن بیات لواگرچه قافیه ی شعر دست و پا گیر استو باز میکند امشب زبان به مدحت عشقکسی که شعر خودش را نگفته میداندکه هست از برکات وجود و رحمت عشقاگرچه قافیه ی شعر دست و پا گیر استشروع میکند این بار هم به زحمت عشقمنی که مثل همیشه خراب و حیرانممنی که گرم سرودن...

شعر مدح امام جواد

شعر مدح امام جواد
یک نت ـ شعر میلاد امام جواد علیه السلامحامد آقاییای وجودت جود را معنا جوادای مرید لطف تو دست مرادنورِ مهرت دائما در ازدیادخانه ات شد قبلهٔ خیرُ العبادهر چه خوبی هست بِه از آن کنیسائلت را سیر نه اعیان کنینیست چون تو بنده و بنده نوازسایه ات خورشید نه خورشید سازسفره دارِ عالمی ، عالم نیازسیزده معصوم...

شعر کوتاه ولادت امام جواد

شعر کوتاه ولادت امام جواد
یک نت ـ متن مولودی امام جواد علیه السلاممحمود ژولیده بکوش! که انوار معرفت اینجاستعطش بیار که دریای مرحمت اینجاسبه تشنگانِ معارف، دهند آب حیاترهِ رسیدنِ بر حقِ معرفت اینجاستخبر رسید که وجهِ خدا تجسم یافتاِله را همه ذات و همه صفت اینجاستندا دهند ز جنت، مدینه شد رضوانشتاب کن که زُداینده ی غمت...

اشعار ولادت امام جواد

اشعار ولادت امام جواد
یک نت ـ اشعار ولادت امام جواد علیه السلامعباس میرخلف زادهشب شبِ عشقه همه دنيامه ، دنيامه ٣مثل امام رضا كَرَم داره ، آقامه ٣عشق همه مردم ايرانهمثل باباش خدايبراي ما روحه و ريحانهدردونه ي حضرت سلطانهجووونيم ، فداي ، جوونه سلطانهبه فداي آقا ، جان سنه گوربانهيا جواد ابن الرضايا كريم ابن كريمگلپسر حضرت...

دو بیتی ولادت حضرت ام البنین

دو بیتی ولادت حضرت ام البنین
یک نت ـ دو بیتی مدح حضرت ام البنینمحسن بلنجگره هایی که داشتم وا شدگفتم ام البنین، دلم پا شدگره هایی که داشتم وا شدمادر آب را صدا زدم و ...خشکسالم شبیه دریا شددو بیتی مدح حضرت ام البنینمحسن بلنجبر تو ای ام بنین صلواتمی خورد آب ز چشمان تو صد رود فراتچشمه اشک تو بی بی شده است آب حیاتکربلا تاز بقیع و ز...

اشعار ولادت حضرت ام البنین سازگار

اشعار ولادت حضرت ام البنین
یک نت ـ مدح ولادت حضرت ام البنین سازگارای همسـر سـردار جهـان، مـادر عباس     وی دامـن تــو مهــد ادب‌پـــرور عباسدر بیـت علـی آمـده! هـم‌سنگـر عباس        خوانده است تو را مادر خود خواهر عباس       ...

اشعار ولادت حضرت ام البنین

اشعار ولادت حضرت ام البنین
یک نت ـ اشعار ولادت حضرت ام البنین بابک امامی شرح‌ فضائل‌ تو نگنجد به‌صدکتابتوصیف‌ماهیت‌توشدسوره‌ی‌حجابمیگویم‌این‌سخن‌به‌غزل‌یاکه‌ مثنویتو جلوه‌گاه‌ فخری‌ به‌ آل بنی‌ کلابیاام‌القمردر سیطره...

دوبیتی ولادت امام هادی

دوبیتی ولادت امام هادی
یک نت ـ مدح میلاد امام هادیمدح میلاد امام هادی علیه السلامرضا قاسمیدوباره مطلع اشعار من “علی جان” استچکیده ی من و طومار من “علی جان” استبه دانه دانه ی تسبیح کربلا سوگندکه بهترین گلِ اذکار من “علی جان” استچهار مرتبه مِی می زنم ز جام علی“علی امام من است و منم...

متن اشعار ولادت امام هادی سازگار

اشعار ولادت امام هادی سازگار
یک نت ـ شعر ولادت امام هادی علیه السلام سازگارسروش رحمت به لب منادی‌ستمـژده کـه میـلاد امام هـادی‌ستملک وجود گلشن     چشم جواد روشنصل علی محمّد، امام هادی آمداین پسـر جواد اهل‌بیت استاین ثمـر جـواد اهل‌بیت استعلی، علی چارم       ابــن‌...

صفحه‌ها