حكم پشیمانی از رابطه با نامحرم

پشیمانی از رابطه با نامحرم,توبه,توبه از رابطه با نامحرم/ آیا از لحاظ شرعی باید رابطه قبلی را به خواستگار گفت؟

 نامحرم

یک نت ـ آیا از لحاظ شرعی باید رابطه قبلی را به خواستگار گفت؟

√ پاسخ : نباید از رابطه دوستی قبلی خود چیزی بگوید و بین خود و خدا توبه کند و گناه خود را با انجام واجبات و ترک حرام و خوب شوهرداری کردن و وفادار ماندن به شوهر و اخلاق خوب درزندگی جبران کند.

اصل این ارتباط با نامحرم کار زشت و حرام بوده است اما گفتن آن برای خواستگاری مفسده بیشتری دارد و نباید چیزی بگوید.

موضوع: 

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.