آیا ازدواج با دختر عمو کار صحیحی است ؟ لطفا راهنماییم کنید.

یک نت ـ دانشمندان علم ژنتيك عقيده دارند كه ازدواج با خويشان نزديك، از قبيل دختر عمو و پسر عمو و دختر عمه و... مي تواند همراه با مشكل باشد اين دانشمندان مي گويند: عيب بزرگ در ازدواج هاي فاميلي، احتمال به وجود آمدن فرزندان معيوب و ناقص مي باشد. گفته اند آمار نشان مي دهد كه تعداد كودكان معلول و ناقص الخلقه و عقب ماندة رواني و جسماني، و مبتلاي به بعضي بيماريهاي خوني و ناهنجاريهاي مربوط به استخوانها، و كوري توأم با عقب ماندگي ذهني و بعضي انواع جنونهاي جواني و كوري و لالي، در بين ازدواج هاي فاميلي بيشتر از ساير خانواده ها ديده مي شود.

ازدواج با دختر عمو

یک نت ـ

البته دانشمندان مدعي نيستند، كه وجود كودكان ناقص اختصاص به ازدواج هاي فاميلي دارد؛‌ زيرا در بين سايرين نيز فراوان مشاهده گرديده است ولي با مقايسه معلوم مي شود كه در بين ازدواجهاي فاميلي نسبت به سايرين بيشتر است. و همچنين مدعي نيستند كه همة ازدواج هاي فاميلي به چنين سرنوشتي گرفتار خواهند شد؛ يا اينكه همة فرزندان اين خانواده ها ناقص خواهند شد. زيرا ازدواجهاي فاميلي فراوان در اطراف خود مشاهده مي كنيم، كه كودكان ناقص در بينشان نيست؛ يا اگر هست شامل همه فرزندان نمي باشد و محدودبه يك فرزند است.
دانشمندان وجود اين نواقص را معلول بيماريهاي ارثي مي دانند. و گفته اند: تعدادي از بيماريها در اثر توارث از پدران و مادران و اجداد به فرزندان منتقل مي شود و عامل توارث را وجود ژنهاي معيوب و ناقص مي دانند، كه در يكي از اجداد وجود دارد و به كودك منتقل مي شود. ژن معيوب گاهي به وسيلة پدر، و گاهي به وسيلة مادر، و گاهي به وسيلة هر دو به فرزند منتقل مي شود. در صورتي كه ژن معيوب هم از طريق پدر و هم از طريق مادر به فرزند انتقال يابد، احتمال فعال شدن آن ژن و بيماري بيشتر خواهد بود.[1]
دكتر هانا استون و دكتر ابرام استون مي گويند: «صفات جسمي و رواني اطفالي كه از والدين خويشاوند، مثل پسر عمو و دختر عمو يا پسردائي و دختر عمه بوجود مي آيند، از لحاظ ارثي تابع همان قوانيني است كه در افراد غير خويشاوند صادق است.» در صورتي كه اگر پدر و مادر خويشاوندي نزديكي با هم داشته باشند، محتمل است كه انتقال صفات ارثي آنها به اطفالشان به مراتب بيشتر گردد و ژن مخصوص بيماري كه در يكي از اجداد وجود داشته، هم از طريق پدر و هم از طريق مادر به فرزند منتقل شود و در نتيجه كودك ناقص و معيوب باشد. در صورتي كه اين در ازدواجهاي غير فاميلي كمتر است. ولي بايد توجه داشت، كه اگر دو همسرداراي هيچگونه بيماري ارثي در اجداد نبوده باشند، كمترين خطري براي آنها نخواهد داشت.[2] به هر حال توليد كودكان ناقص و معيوب در ازدواج هاي فاميلي گرچه يك احتمال بيش نيست، ليكن احتمالي است قوي و قابل توجه و بهتر است حتي المقدور از تحقق آن اجتناب گردد. يكي از كارشناسان روانشناسي بنام آقاي ونوس الموتي در اين مورد مي نويسد: «مطالعات دانشمندان علم ژنتيك نشان مي دهد كه خيلي از ازدواجهاي فاميلي موجب خواهد شد كه فرزندان اين ازدواجها، عقب افتاده باشند. البته هر ازدواج فاميلي اين نتيجه را نمي دهد، چنانكه هم اكنون ميليونها انسان سالم و شايسته در دنيا زندگي مي كنند كه از ازدواجهاي فاميلي اند. در خيلي از كشورها قبل از هر ازدواجي سعي مي شود آزمايش دقيق ژنيتكي از عروس و داماد بعمل آيد كه با مثبت بودن نتيجه، اين گونه ازدواج ها صورت مي گيرد.»[3] دانشمند ديگري مي نويسد: هرگاه زوجين به علت داشتن اجداد مشترك، صاحب فرزندان بيمار شوند، جاي تعجب نخواهد بود. زيرا احتمال اينكه هر دوي آنها هتروز يگوت (هم خون) باشند، به شدت افزايش مي يابد. در اين قبيل موارد اساس محاسبة احتمالات بر وجود ژنهاي نامطلوب اجداد مشترك گذاشته مي شود. در اصطلاح علم ژنتيك نتيجه حاصل از ازدواج بين دو خويشاوند را هم خون گويند. لازم به ذكر است كه كلمة هم خون به هيچ وجه رابطه اي با گروه خون و امثال آن ندارد. بلكه منظور از هم خون همان هموزيگويت بودن يا خالص بودن فردي از نظر ژنتيكي است. پس به طور خلاصه لازمة هم خوني در درجة اول خويشاوند است و خويشاوند نيز به كساني گفته مي شود كه جد يا اجداد مشترك داشته باشند. ضريب هم خوني عبارت از احتمال انتقال ژنهاي مشابهي از دو والدخويشاوند به فرزندشان است. به عنوان مثال ضريب هم خوني فرزندي كه از ازدواج يك پسر عمو و دختر عمو حاصل مي شود برابر يك شانزدهم است. مفهوم اين عدد آن است كه فرزند چنين والديني از نظر هر ژن خاص مورد نظر با احتمال يك شانزدهم هموزيگوت است.[4] اما بايد توجه داشت كه اسلام ازدواج خويشاوندي را منع نكرده، بلكه نمونه هاي بارز آن در طول تاريخ به چشم مي خورد كه هيچ زياني متوجه فرزندان آنها نشده است؛ نمونة بارز اين ازدواج خويشاوندي، ازدواج حضرت اميرالمؤمنين علي ـ عليه السّلام ـ با حضرت زهرا(س) است پس با توجه به آنچه كه ذكر كرديم و با توجه به مسلمات علمي و تاريخي لازم است چند نكته را متذكر شويم:
1. اين قانون ژنتيكي (وراثتي) همة ازدواجهاي فاميلي را مردود و ممنوع نمي داند.
2. افرادي كه بخواهند چنين ازدواج هايي را انجام دهند، حتماً به جنبة پزشكي اش دقت كنند و آزمايشهاي لازم را انجام دهند و تا مطمئن نشوند كه از اين نظر مشكلي ندارند، ازدواج نكنند.
3. آزمايشهاي ژنتيكي و پزشكي و هر كاري كه لازم است در اين باره صورت گيرد، بايد قبل از آن باشد كه در اثر مطرح كردن ازدواج، ميان دختر و پسر دلبستگي و علاقه اي به وجود آيد و به هم اميدوار شوند. و قبل از آنكه مسئله خواستگاري آنان بين مردم پخش شود.
4. آن ازدواجهاي فاميلي كه در بين خاندان پيامبر اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ صورت گرفته مثل ازدواج حضرت علي ـ عليه السّلام ـ با حضرت فاطمه (س) و هيچگونه مشكلي به دنبال نداشته، علتهايي داشته كه يكي از آن علتها اين بوده كه: آنان با عملي كه خداوند به آنان داده، باطن امور را مي دانند و از اسرار غيب باخبرند و مي دانسته اند كه اين ازدواج ها براي آنان، مشكلي را به دنبال نخواهد داشت. پس نبايد با استناد به عمل آن بزرگواران، اين قانون مسلم ژنتيكي و پزشكي را ناديده گرفت.[5]

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. ازدواج هاي فاميلي و بيماريهاي ژنتيكي كودكان، علي اصغر سروري، اصفهان، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان.
2. مشاورة ژنتيك، محمد علي مولوي و ديگران، تهران، كتيبه، شباهنگ، 1369.
3. اساس و چگونگي توارث، ج 1، هوشنگ خاوري و منوچهر شريعتي، تهران، آسيا، 1363.
4. مخاطرات ازدواج فاميلي، محمد علي كرباسي صومعه سرايي، همشهري 17 و 15/7/78.

پي نوشت ها:
[1] . اميني، ابراهيم، انتخاب همسر، قم، سازمان تبليغات اسلامي، چاپ سوم، 1372، ص 148.
[2] . صفري (زرافشان)، محمد علي؛ زن و شوهر در رابطه با انتخاب همسر و ازدواج، مشهد، شهيد هاشمي نژاد، 1373، ج 1، ص 110.
[3] . انتخاب همسر، همان، ص 150.
[4] . اميني، ابراهيم، انتخاب همسر، ص 152، به نقل از مولوي، محمد علي، مشاورة ژنتيك در بيماريهاي ارثي، ص 103.
[5] . مظاهري، علي كبر، جوانان و انتخاب همسر، قم، دفتر تبليغات اسلامي، چاپ پنجم، 1375، ص 224.

منبع : اندیشه قم

دیدگاه‌ها

ببخشيد من با يك دختر 2ساله رابطه دارم وهمديگرو براي زندگي ميخواستيم الان فهميدم كه دختره ديابت نوع اولو داره نميدونم چكار كنم موندم لطفا راهنمايم كنيد
منم بایه پسراین مشکلو داشتم ولی ولش کردم
از نظر من اینه که اگه همو دوست دارید ترک هم نکنید و حتی باید کمکش کنی که مریضیش خوب شه اگه کسی کسیو دوست داره کمکش میکنه و برای مریضیش میجنگه و شما هم تلاشتو کنید
سلام، من با دختر عموم ازدواج کردم،یه روز بعد عروسی اخلاقش خراب شد، میگه از من بدش میاد به اسرار پدرش با من ازدواج کرده،خیلی باهام بد رفتاره،حرمت نگه نمیداره،،،منم خیلی دوسش دارم،، لطفا کمکم کنید
داش هر کسی میخواد باشه باشه اگه حرمت نگه نمیداره اول بزنش محکم بعد ببر طلاقش بده تا ببینم کسی میاد بگیرتش بعد از تو یا نه تو هم برو یه خوشکل دیگه رو بگیر تا دق کنه بمیره دختر عموت...
شما زیادی عصبی هستی مراقب خودت باش
زنی که بهت بگه دوست ندارم برو بزارش خونه ی باباش و طلاقش بده چون دیگه ارزش نداره.دندونی که درد میکنه بنداز بکش بندازه بره.
باهاش حرف بزنید سعی کنید بفهمونیدش که دوسش دارید
باهاش خوب باش براش کادو بی گیر هرروز گل براش بخر دل به دست آوردن هنر است اونم دل یک دختر حرچی میگه با هاش لج نکن همش بوگو دوسش داری خودش رام میشه
من با پسر داییم ازدواج کردم خیلی هم راضیم
سلام من 26سالمه میخواستم بدونم آیا میتونم با دختر عموم ک دوسال از من کوچیک تر ازدواج کنم یا نه علاقه کاملا دوطرفست میمیریم واس همیگه
من و پسر عموم ۶ساله ک همو میخوایم و عاشق همیم.همسنیم هردو ۲۳سالمونه.میپرستمش.خیلی استرس این ازمایش کوفتیو دارم.برام دعا کنید مشکل پیش نیاد.
سلام.من خیلی دخترعموم رو خیلی دوست دارم.اما ایشون هیچ حسی به من نداره(ازقول خودش) .بیشتراز30مرتبه ازش خواستگاری کردم میگه نه.خواهشا اگه راهی داریدمراراهنمایی کنید.
دوست عزیز بنظر من اگ واقعا بیشتر از۳۰مرتبه گفتی بهش پس بیخیالش شو.چون اگ نظرش مثبت بود یا اگ بعدها نظرش مثبت میشد بهت میگف حتما.
امیدوارم همه به عشقشون برسن...
ازدواج خوبه اما به نظر من با فامیل اصلا
بد فامیل از خوبه غریبه بهتره
سلام من ی دختر عمو دارم که خیلی خواستگار داره فامیلامونم همه میگن برو بگیرش خداییش خوشکله ولی من دوسش ندارم پدرمم میگه اونو واست میگیرم حالا موندم چیکار کنم .
سلام من ی دختر عمو دارم که خیلی خواستگار داره فامیلامونم همه میگن برو بگیرش خداییش خوشکله ولی من دوسش ندارم پدرمم میگه اونو واست میگیرم حالا موندم چیکار کنم .
سلام عاشق دختر عموم هستم ولی خیلی خجالتیه چجوری بهش بگم؟ التماس دعا
به مامانت اگ روت بازه بگو بره با مامانش صحبت کنه....نمه نمه ن یهو
چه جالب من پسر عموم عاشقمه یعنی آبجیش میگه دیونه وار دوست داره اما اون خجالتی نمیتونه بیان کنه کولی غرور هم داره من کلی ازاخلاقش خوشم میاد چطوری کمکش کنم غروریم مهمه لطفا کمکم کنید!!!
من عاشق پسرعموم هسم 3 ماه نامزد بودیم اما اصلا به علاقه نداشت خورد بهم من بازم عاشقشم
سلام من عاشق دختر عموم هستم اونو نمیدونم وای چند بار بهم پیشنهاد دوستی داده ولی مشکل اینجاست که دختر عمو شیش هفت سال ازم بزرگ تره
منم عاشق پسرعموم هستم اونم همین طور ولی نظر پدرومادرامون رونمیدونیم
فک میکنم پسرعموم بااجبا ر خونوادش اومده خاستگاریم .چجوری بفهمم حدسم درسته یانه؟
راهکارهایی دارد
من با نظر نوید مخالفم همه چیز رو که نباید با بزن بزن حل کرد گاهی اوقات صبر لازمه...صبر
سلام پسرعموم واقعا عاشقمه ولی من نمیدونم دوسش دارم یان باووراین که بخوام زنش بشم ازارم میده
سلام.من عاشق دختر عمومم اونم همینطور ولی خانوادهامون مخالفن.لطفا راهنمایی کنین
من خودم از ازدواج فامیلیم تورو خدا ازدواج فامیلی نکنین من از نظر جسمی ناقصم نمیدونم اگه عشقم بفهمه باهام میمونه یانه ولی این یه سال این مشکل خیلی اذیتم کرده
سلام همه دختر عمو ها خوب هستن ولی علاقه دو طرف مهم من خودم دختر ام قبولش کردم اونم من خیلی همدیگر دوست داریم بنظر من علاقه مهم
ازدواج فامیلی در صورت تخالف خانواده ها اصلا توصیه نمیشود زیرا کفویت فرهنگی و خانوادگی که از مهم ترین شرایط ازدواج است در بین آنها دیده نمیشود.
سلام.من یکیو دوستدارم ولی بابا وفامیگن باید با پسرعموت ازدواج کنی واونا بخاطر ثروت عمومن من چیکا کنم مرسی ۱۷سالمه وپسرعموم۲۵ مچکرم.
سلام ببخشید من پسر عمومو خیلی دوست دارم اما نمیدونم اونم بهم علاقه منده یا نه چی طوری بفهمم لطفا کمکم کنید
من و پسر عموم چند ساله همدیگرو میخوایم و منم خیلی دوسش دارم ولی همش بخاطر این اتفاقا و ژنتیک و .... میترسم زیاااد
سلام، من عاشق دختر عموم هستم من الان 22 سالمه ولی اون 7سالشه نميدونم اين اختلاف سنی خوبه یا بد؟ اما من خیلی دوستش دارم واسش میمیرم، فقط اون یا هیچکس!
من خودم عاشق یکی از دختر های فامیلمان بودم حرف یک سال پیشه او ۱۱ساله بود من ۲۱ساله ولی دیدم آینده بهم نمیرسیم ولش کردم ولی تو این کارو نکن نا اومیدی نشو دختر ها زود بزرگ میشن
عاشق بودن سخت است عاشق نشوید
چرا این نظر رو میدی اخه، تو میدونی تو دل من چی میگذره، من عاشقشم میفهمی
سلام، من عاشق پسر عموم هستم من الان 15 سالمه وپسر عموم هم 30 سالشه، این اختلاف سنی از نظر شما خوبه؟ در ضمن من عاشق پسر عموم هستم واسش میمیرم، یا اون یا هیچکس.
سنش خیلی بالاست بهتره نگیریش چون اون پیر میشه و تو جونی و آرزوی شماها خیلی متفاوته از نظر من بیخیالش شو البته این نظر منه نظر بقیه رو نمیدونم
سلام من نامزد پسر عموم هستم ولی ازش متنفرم چجوری جدا بشم ازش؟خانوادم اجازه نمیدن ازش جدا بشم
سلام خب چجوری شد ک باحاش ازدواج کردی چیشد ک ازش متنفر شدی
سلام من عاشق دلشکسته هستم که خیلی عشقمو دوست دارم اما اونو نمیدونم لطفا راهنمایی کنید چجور میتونم بهش بفهمونم که دوسش دارم ممنون میشم کمکم کنید اما واقعا نمیفهمم کسی بهتر از اون برام پیدا میشه یا نه
سلام من که با پسر عمم ازدواج کردم خیلی خیلی راضی ام.
راجع به بچه دار شدن فامیلی میشه توضیح دهید
سلام من دختر عموم دوست دارم من 22 سالم واون 14 سالشه ازش خاستگاری کردن ولی میگه هنوز کوچکم میخوام درس بخونم نمیدونم چیکار کنم لطفا اگه راهی بلدین بگین
صبر کن
با سلام سوالي داشتم ممنون ميشم جوابشو بهم بدين من ميخواهم با دختر عموم ازدواج كنم هنوز ازمايش نداديم ولي خواهر من با پسرعموم ازدواج كرده و ازمايش اونا باهم مشكلي نداشت من هم در اصل با خاهر دامادمون ميخوام ازدواج كنم به نظر شما احتمال داره جواب ازمايش ما طوري باه كه بهم نخوره؟؟؟

صفحه‌ها

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.