اگر کسی قبل از اذان صبح عمداً نیت روزه نکند حکم روزه وی چیست؟

یک نت ـ اگر کسی قبل از اذان صبح عمداً نیت روزه نکند، حکم روزه وی چیست؟
اگر کسی قبل از اذان صبح عمداً نیت روزه نکند حکم روزه وی چیست؟

ماه رمضان

یک نت ـ اگر کسی قبل از اذان صبح عمداً نیت روزه نکند، حکم روزه وی چیست؟

نیت نکردن روزه

اگر کسی قبل از اذان صبح عمداً نیت روزه نکند، حکم روزه وی چیست؟

همه مراجع: روزه‌اش باطل است.

تذکر: کسی که عمداً نیت روزه نکرده است باید امساک کند (کارهایی که روزه را باطل می‌کند، انجام ندهد) و در این صورت فقط قضای روزه بر او واجب است و کفاره ندارد.

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.