حکم شرعی استفاده از نرم افزار های خارجی کرک شده

یک نت ـ آيا استفاده از نرم افزارهاي خارجي که بعضا خريداري نشده است، و به اصطلاح کرک شده است، در کسب و کار مشکلي دارد؟
حکم شرعی استفاده از نرم افزار

یک نت ـ آيا استفاده از نرم افزارهاي خارجي که بعضا خريداري نشده است، و به اصطلاح کرک شده است، در کسب و کار مشکلي دارد؟ چون در خال حاضر شرکت و سازماني نيست که از نرم افزارها استفاده نکند !

پاسخ:

طبق نظر آيت الله خامنه اي :استفاده از نرم افزارهايي خارجي که قراردادي نسبت به آنها نداريم اشکال ندارد.

موضوع: 

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.