بنر شهادت امام جواد

رابطه ی والدین با کودک دارای آسیب شنوایی

یک نت ـ آسـیب شـنوایی، یکـی از پیچیدهتریـن آسـیبهای حسـی اسـت و بـر تنیدگـی فرزندپـروری و تعامل والد-کـودک تأثیـر میگـذارد. برنامـه ی تعامـل والد-کـودک برگرفتـه از نظریـهی درمـان مبتنـی بـر تعامـل والد-کودکـی اسـت
رابطه با کودک ناشنوا

یک نت ـ آسـیب شـنوایی، یکـی از پیچیدهتریـن آسـیبهای حسـی اسـت و بـر تنیدگـی فرزندپـروری و تعامل
والد-کـودک تأثیـر میگـذارد. برنامـه ی تعامـل والد-کـودک برگرفتـه از نظریـهی درمـان مبتنـی بـر
تعامـل والد-کودکـی اسـت کـه شـیال آیبـرگ، براسـاس نظریـهی رفتـار کنشـگر، رواندرمانـی سـنتی
کـودک و رشـد نخسـتین کـودک تدویـن کـرده اسـت. ایـن برنامـه هـم از نظریـهی دلبسـتگی و هـم
از نظریــهی یادگیــری اجتماعــی، بهمنظــور دســتیابی بــه شــیوهی فرزندپــروری مقتدرانــه بهــره
جســته اســت؛ از ایــن رو، بــه نظــر میرســد تعامــل والد-کــودک بــرای آمــوزش نحــوهی تعامــل
صحیــح بــا کــودک و کاهــش تنیدگــی فرزندپــروری، باالخــص بــرای گــروه آســیبدیدهی شــنوایی
کــه والدینــی شــنوا دارنــد، مؤثــر اســت. والدینــی کــه دارای فرزنــدی بــا آســیب شــنوایی هســتند،
ارزیابــی شــناختی منفــی از توانمندیهــای خــود بهعنــوان والــد دارنــد و بــه همیــن ســبب،
باعــث کاهــش ســامت روانــی و بهزیســتی خــود میشــوند. مطالعــهی حاضــر، بــا هــدف بررســی
اثربخشــی برنامــهی آمــوزش تعامــل مادر-کــودک بــرای مــادران دارای کــودک بــا آســیب شــنوایی
بــر کاهــش تنیدگــی فرزندپــروری و رابطــهی والدیــن بــا کــودک انجــام شــده اســت. ایــن پژوهــش،
از نــوع نیمهآزمایشــی بــود و در آن از طــرح پیشآزمون-پسآزمــون و مرحلــهی پیگیــری بــا گــروه
کنتـرل اسـتفاده شـد. نمونـه شـامل 30 کـودک دچـار آسیبشـنوایی پیشدبسـتانی و والدینشـان
بــود کــه بهصــورت هدفمنــد انتخــاب شــده و بهطــور تصادفــی در دو گــروه آزمایــش و کنتــرل قــرار
گرفتنــد. برنامــهی تعامــل والد-کــودک را پژوهشــگر تدویــن و طراحــی کــرد. ایــن برنامــه شــامل
تهیــهی نیازســنجی و تدویــن یکســری مؤلفههــای برنامــه‌‌ی آمــوزش والدیــن )مهارتهــای تعامــل
کودکمــدار و مهارتهــای والدگــری( بــود. مهارتهــای تعامــل کودکمــدار شــامل جایــزه دادن،|
تقلیـد، بازتـاب، توصیـف، اشـتیاق و جلـب توجـه و تمرکـز مدنظـر قـرار گرفـت؛ سـپس مهارتهـای
والدگــری شــامل صــدور فرامیــن خــوب، تشــویق فرمانبــرداری، محرومســازی بــا روی صندلــی
قرارگرفتـن بهخاطـر نافرمانـی و ایجـاد قوانیـن معتبـر در خانـه تنظیـم گردیـد. آزمودنیهـای گـروه
آزمایـش، برنامـهی تعامـل والد-کـودک را در قالـب 12 جلسـهی دوسـاعته در طـی یـک مـاه دریافـت
کردنـد. بـرای بررسـی تعامـل والد-کـودک و تنیدگـی فرزندپـروری از مقیـاس رابطـهی والد-کـودک
و مقیــاس تنیدگــی والدگــری اســتفاده شــد. یافتههــا نشــان داد کــه میانگیــن نمــرات در تعامــل
والد-کـودک و تنیدگـی فرزندپـروری در پـدران اثرگـذار بـوده اسـت؛ ولـی در مـادران، در مقایسـه بـا
گـروه کنتــرل در پسآزمـون در مقایسـه بــا پیشآزمـون افزایـش بیشـتری یافتـه اسـت. نتایـج ایـن
پژوهـش اهمیـت مشـارکت والدیـن در برنامـهی آموزشـی تعامـل والد-کـودک بهعنـوان والد-درمانگـر
را نشـان میدهـد. یافتههـا اثربخشـی برنامـهی تعامـل والد-کـودک بـر بهبـود رابطـهی بیـن والدیـن
بــا کــودک دچــار آســیب شــنوایی را نیــز نشــان میدهــد.

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.