عدم تحویل خودرو

یک نت ـ در صورت پیش خرید خودرو از سایپا و عدم تحویل خودرو در موعد مقرر تکلیف وجه پیش پرداخت چه می شود؟
در صورت پیش خرید خودرو از سایپا و عدم تحویل خودرو در موعد مقرر تکلیف وجه پیش پرداخت چه می شود؟

یک نت ـ سوال : من یه پراید پیش پرداخت کردم برای موعد تحویل مردادماه ولی هنوز خبری نشده و منتظرن ماشین ها گرون بشن بعد بدن.

زنگ زدم میگن امکان انصراف وجود نداره و باید حتما بخری

خب حالا اگه من تکمیل وجه نکنم چی میشه؟

پیش پرداختم رو چطوری میتونم پس بگیرم؟

جواب : طبق قانون :در صورتی که مصرف کننده پس از ابلاغ دعوت نامه کتبی عرضه کننده، ظرف پانزده روز کاری نسبت به تصفیه حساب خودرو موضوع قرارداد اقدام ننماید، عرضه کننده میتواند خودرو را به سایر متقاضیان تحویل و نوبت مصرف کننده را به موعد دیگری که نحوه تعیین آن در قرارداد مشخص شده، موکول نماید.

تبصره۳ـ در صورت اعلام انصراف مصرف کننده یک ماه پس از عقد قرارداد، سود انصراف بر مبنای ضرایب مندرج در این قانون محاسبه و پرداخت میشود. عرضه کننده موظف است سود انصراف و مبلغ پرداختی را ظرف بیست روز به مصرف کننده پرداخت نماید. انصراف مصرف کننده قبل از یک ماه از زمان عقد قرارداد مشمول سود انصراف نمیشود.

تبصره۴ـ در صورتی که زمان بازپرداخت وجوه پرداختی مصرف کننده بیش از بیست روز شود، سود انصراف متعلقه از تاریخ تأخیر تا تاریخ بازپرداخت وجوه مذکور نیز باید محاسبه و پرداخت گردد. عرضه کننده موظف است هرگونه تغییر در شرایط عرضه را نسبت به شرایط مندرج در قرارداد به استثنای الزامات قانونی، رضایت کتبی مصرف کننده در الحاقیه قرارداد منعقده، قبل از ارسال دعوت نامه تکمیل وجه، قید و به تأیید و امضای طرفین برساند.

تبصره ـ در صورت بروز مشکل در فرآیند رعایت استانداردهای مصوب و تأخیر در تحویل خودرو، مسئولیت جبران خسارات وارده و کسب رضایت مصرفکننده بر عهده عرضهکننده است.

سمیه پوریحیی وکیل پایه یک دادگستری

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.