حکم کسي که بدون دليل در يک روز روزه نگيرد چيست؟

یک نت ـ حکم کسي که بدون دليل در يک روز روزه نگيرد چيست؟ مرتکب حرام وگناه کبیره میشود باید توبه کند قضای روزه را بگیرد وبرای کفاره 60 روز روزه بگیرد یا 60نفر فقیر را سیر کند.

روزه

یک نت ـ حکم کسي که بدون دليل در يک روز روزه نگيرد چيست؟

پاسخ:

مرتکب حرام وگناه کبیره میشود باید توبه کند قضای روزه را بگیرد وبرای کفاره 60 روز روزه بگیرد یا 60نفر فقیر را سیر کند.

مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.