آیا خیس شدن زن روزه را باطل میکند

آیا مذی روزه را باطل می‌کند؟

آیا مذی روزه را باطل می‌کند؟
یک نت ـ سلام آیا مذی روزه را باطل می‌کند؟پاسخ:مذی پاک بوده و غسل ندارد و روزه را نیز باطل نمی کند.منبع: مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی