بنر شهادت امام جواد

شعر کوتاه میلاد امام حسن عسکری/میلاد امام حسن عسکری شعر

میلاد امام حسن عسکری,اشعار میلاد امام حسن عسکری,مدح میلاد امام حسن مجتبی,شعر صلوات میلاد امام حسن عسکری,متن اشعار میلاد امام حسن عسکری,دوبیتی ولادت امام حسن عسکری,اشعار ولادت امام حسن عسکری,اشعار مدح امام حسن عسکری,شعر ولادت امام حسن عسکری,متن مولودی امام حسن عسکری
شعر کوتاه میلاد امام حسن عسکری

ولادت امام حسن عسکری

یک نت ـ میلاد امام حسن عسکری شعر /شعر کوتاه میلاد امام حسن عسکری علیه السلام

متن مولودی امام حسن عسکری علیه السلام

شعر علی اکبر افضلی برای امام حسن عسکری علیه السلام

مولودی امام حسن عسکری علیه السلام

استوری میلاد امام حسن عسکری

باز در هشت ربیع الثانی آمد گوهــــــــــــــــــــــری

چون دوازده اختر دیگر گرامی رهبــــــــــــــری

از امام هادی واز مادری همچون حُدَیــــــــــــــــــث

زاده شد نوری دگر از تیره ی پیغمبــــــــــــــــری

دارد او از مرتضی صدها نشان در برتــــــــــــــــــری

زهد و تقوا ، حُسن و ایمان ، حلم و نیكو منظری

نام او باشد حسن معصوم و عاری از گنــــــــــــــــاه

پیشوای یازدهم یعنی امام عسكـــــــــــــــــــــری

گویی او در این زمان یك مجتبای دیگـــــــــــــر است

بر محمد میگذاریم صحــــــــــــــــــت این داوری

هست او ابن الرضا و خصلت او احمـــــــــــــــــــدی

راه او راه حسین ومكتب او جعفــــــــــــــــــــری

در عبادت همچو سجادست زین العابــــــــــــــــــدین

عالم و در علم و دانش همتراز باقـــــــــــــــــــری

جود و بخشش را بود بی شك  به همتای جــــــــواد

موسی كاظم بود الگوی او در صابــــــــــــــــــری

شد زمیلادش جهانی غرق شادی و ســــــــــــــرور

مسلمین تبریك باد این افتخار و ســــــــــــــــروری

این غزل هر چند ناچیز است من نالایقـــــــــــــــــم

تا بگویم وصف او را با زبان شاعـــــــــــــــــــــری

هرچه می خواهی تو امشب شیعه از مهدی بخواه

 چونكه عیدی می دهد امشب همای سامــــــــــــــری
 

شعر سید رضا موید برای امام حسن عسکری علیه السلام

مولودی امام حسن عسکری علیه السلام

استوری میلاد امام حسن عسکری

اى آفتاب مهر تو روشنگر وجود

 در پيشگا حكم تو ذرات در سجود

اى مير عسكرى لقب اى فاطمى نسب

آن را كه نيست مهر تو از زندگى چه سود

علمت محيط بر همه ذرات كاينات

فيضت نصيب، بر همه در غيب و در شهود

تاريخ تابناك حياتت، گر اندك است

 بر دفتر مفاخر اسلاميان فزود

عيسى دمى و پرتو رأى منير تو

 زنگار كفر از دل نصرانيان زدود

اين افتخار گشته نصيبت كه از شرف

در خانه تو مصلح كل ديده برگشود

اى قبله مراد كه در بركة السّباع

 شيران به پيش پاى تو آرند سر فرود

قربان ديده اى كه به بزم تو فاش ديد

 جاى قدوم عيسى و موسى و شيث و هود

قرآن ناطقى تو و قرآن پاك را

 الحق مفسّرى، ز تو شايسته تر نبود

دشمن بدين كلام ستايد ترا كه نيست

در روزگار، چون تو به فضل و كمال و جود

شادى به نزد مردم غمديده نارواست

 جان ها فداى لعل لبت كاين سخن سرود

مدح شما، ز عهده مردم برون بود

 اى خاندان پاك كه يزدانتان ستود

از نعمت ولاى شما خاندان وحى

 منّت نهاد بر همگان، خالق ودود

اى پورهادى، اى حسن العسكرى ز لطف

 بپذير، از «مؤيد» دلخسته اين درود
 

شعر سید محمد خسرونژاد برای امام حسن عسکری

مولودی امام حسن عسکری علیه السلام

استوری میلاد امام حسن عسکری

ای کــه خــورشـید فلک محو لقای تو بود

مـاه را روشـنی از نـور ضـیـای تـو بود

تــویـی آن آیـنـه حـسـن خـداونـد کـریــم

کـه عـیـان نـور الـهـی زلـقـای تـو بـود

مـعـدن جود و سخـایی تـو که از فرط کرم

دو جـهـان ریزه‏خور خوان عطای تـو بود

ولی حق حسن العسکری ای آن که قضا

مـجـری امـر تـو و بــنــده رای تــو بـود

حــجـت‏ یـــازدهــم نـــور خـداونـد جــلــی

ای کـه ایـجـاد دو عـالم ز بـرای تـو بـود

مـن کـجــا مــدح و ثـنـای تـو تـوانـم گـفتن

کـه بـه قـرآن خـدا مـدح و ثـنـای تو بود

نـه هـمـیـن جـای تـو در سامره تنـها باشد

کـه بـه دلـهـای مـحبـان تـو جای تو بود

بـی ‏ولای تـو عـبـادت زکسی نیست قبول

شـرط مـقـبـولـی طـاعـات ولای تو بود

نـسـبـت قـامـت‏سـرو تـو بـه طوبی ندهم

زآن که طـوبی خجل از قد رسای تو بود

چـه غـم از تـابـش خـورشـیـد قـیامت دارد

آن کــه در روز جــزا زیـر لـوای تــو بــود

هـمـه شـب قـرب جـوارت زخدا می‏طلبم

کــه مـرا در سر شوریـده هـوای تو بود

در جـوار تـو زحـق خـواهـش جـنـت نـکنم

جنـت مـا بـه خدا صحن و سرای تـو بود

دیــده گــریـان نـشـود روز جـزا در مـحشر

هـر کـه گـریان به جهان بهر عزای تو بود

تـو ظـهـور پـسـر خـویـش طـلب کـن زخدا

چــون کـه مـقبـول خـداونـد دعای تو بود

تـا ابــد بـر تــو  و  اجــداد کـــرام تــو درود

غیر از این هر چه بگویم نه سزای تو بود

مولودی امام حسن عسکری علیه السلام

استوری میلاد امام حسن عسکری

شعر قاسم رسا درباره امام حسن عسکری علیه السلام

ای رخ مــاهــت ز نـکــو منظری

مطلع خورشید و مه و مشتری

ای گُل نـو رستـه‌ی بـستان حق

مـظـهر زهد و شرف و سروری

مـژده کــه بــا نـور هدایت رسید

راهـــنــمــایــی ز پـی رهـبری

پــرده بـر افـکـنـد ز وَجْــه حَسَن

حـجّت بر حق، حسن عسکری

آن کـه بـه صورت چـو شه انـبـیا

آمــده بــا خــاتــم پـیـغـمـبـری

آن که بـه صولت چو شه لافتـی

آمـده بـا کــوکــبـــه حــیــدری

گــوهــر رخـشــنــده بـرج کمال

منــبــع فـیـض و کرم و داوری

ابــر کَـرَم، چشـمـه مـوّاج فیض

گـنــج کــمــالات و ادب پروری

آن کـه ربوده است ز اهل سخن

گوی فصاحت ز سخن گستری

چهره بر آن تربت خوشبو بسای

تـا شودت جامه، همه عنبری

آیـتــی از قلب جهان بینِ اوست

جــام جــم آیـیـنـه اسکنـدری

نــوگُــل قــائــم دمد از گلشنش

با گل نرگس چو کند همسری

خـواست کـند چهره حق را نهان

جـعـفـر کــذّاب بـه افسونگری

جلـوه حق، رونق باطل شکست

بـا یــدبـیـضا چـه کـند سامری

مولودی امام حسن عسکری علیه السلام

ولادت امام حسن عسکری

یک نت ـ متن مولودی میلاد امام حسن عسکری

سرود مسجدی میلاد امام عسکری علیه السلام

آمده موسم رحمت و دلبری،مبارک میلاد امام ِ عسکری

نزول اجلال مولا مبارک،شعف در همه ی دلها مباک

سُرور ِ علی و زهرا مبارک

جلوه شد خورشید نور پیغمبری،مبارک میلاد امام عسکری

آمده موسم رحمت و دلبری،مبارک میلاد امام ِ عسکری

بگوییم مبارک باشد یا زهرا،که بابای مهدی آمد به دنیا

ز یُمن ِ مقدمش عالَم شد زیبا

میخوانیم برایش سوره ی کوثری،مبارک میلاد امام عسکری

آمده موسم رحمت و دلبری،مبارک میلاد امام ِ عسکری

به گلزار تو کمتر از خارم من،به شوق روی زیبایت می بارم من

به دل آرزوی سامرا دارم من

که آیم و گویم با چشمان تری،مبارک میلاد امام عسکری

آمده موسم رحمت و دلبری،مبارک میلاد امام ِ عسکری

بیشتر بخوانید:

مولودی امام حسن عسکری علیه السلام

اشعار میلاد امام حسن عسکری علیه السلام

سرود میلاد امام عسکری علیه السلام

سُرور ِ دل عیان بُوَد به شور و شوق دلبری

مبارک است ولادت مولا امام ِ عسکری

تویی امام ِ انس و جان یا مولا

نور زمین و آسمان یا مولا

بابای صاحب الزّمان یا مولا

یوسف زهرا یا مولا یوسف زهرا یا مولا...

تو آمدی دهی به ما درس شرافت و وفا

تا که شویم پیرو ِ تو برای ما نما دعا

آمدنت مژده به پیروان است

که موسم رحمت بی کران است

ولادت امام ِ عاشقان است

یوسف زهرا یا مولا یوسف زهرا یا مولا...

جلوه ی مرتضاییَت تجلّی سینجلی

معتکف حریم تو شویم به ذکر یا علی

به لطف و یاری خدا یا مولا

رَویم به قلب مبتلا یا مولا

از سامرا به کربلا یا مولا

یوسف زهرا یا مولا یوسف زهرا یا مولا...

بیشتر بخوانید:

مولودی امام حسن عسکری علیه السلام

اشعار میلاد امام حسن عسکری علیه السلام

سرود میلاد حضرت امام حسن عسگری علیه السلام

میاد از آسمون عشق،نسیم ِ نور دلبری

اومده ماه عالمین،آقام امام ِ عسگری

صلوات ِ عالم به تو و روی ماهِت

دیده ی ملائک شده محو ِ نگاهت

یا مولا یا مولا حسن یا حسن

یبن َ علی گل ِ زهرا...

بارون ِ رحمت و ببار ای خداوند مهربان

به برِکَت ِ مقدم ِ پدر ِ صاحب الزّمان

به روی خلایق وا شده باب رحمت

از صورت ِ نازش می تابه نور عصمت

یا مولا یا مولا حسن یا حسن

یبن َ علی گل ِ زهرا...

ایشالا واسه زائرات خاک ِ زیر قدم بشم

همسفر ِ شهیدای مدافع ِ حرم بشم

ای پسر زهرا تویی شور و نوایم

حرم قشنگت نجف و کربلایم

یا مولا یا مولا حسن یا حسن

یبن َ علی گل ِ زهرا...

بیشتر بخوانید:

مولودی امام حسن عسکری علیه السلام

اشعار میلاد امام حسن عسکری علیه السلام

سرود مسجدی میلاد حضرت امام حسن عسگری علیه السلام

شد ربیعُ الثانی و فصل شور ِ دلبری

نغمه ی عالَم شده یا امام ِ عسگری

ای امام ِ عالمین از همه خوبان سری

بر فَلَک مولایی و از مَلَک دل می بری

ای گل پیغمبری،یا امام ِ عسگری

آیه ای از کوثری،یا امام ِ عسگری...

آمده ای عاشقان،نخل زهرا را ثمر

شد ز الطاف ِ خدا،حضرت ِ هادی پدر

آمده آنکه بُوَد دَه صدف را چون گوهر

من مدیحه خوان شدم بهر ِ تو با چشم ِ تر

ای گل پیغمبری،یا امام ِ عسگری

آیه ای از کوثری،یا امام ِ عسگری...

حُسن  سر تا پا تویی دلبر دلها تویی

حُجّتُ الّه هستی و یوسف زهرا تویی

لاله ی صحرا تویی،لطف را دریا تویی

راحت و آرامشی بر دل ِ شیدا تویی

ای گل پیغمبری،یا امام ِ عسگری

آیه ای از کوثری،یا امام ِ عسگری...

دارد این دل حاجت ِ وادی ِ عشق شما

عطر فردوس ِ برین عطر و بوی سامرا

کاش یبن فاطمه در ره ِ سُرخ ِ ولا

از حریم ِ تو رویم هم نجف هم کربلا

ای گل پیغمبری،یا امام ِ عسگری

آیه ای از کوثری،یا امام ِ عسگری...

بیشتر بخوانید:

مولودی امام حسن عسکری علیه السلام

اشعار میلاد امام حسن عسکری علیه السلام

سرود میلاد حضرت امام حسن عسگری علیه السلام

اومده دنیا جان ِ پیمبر،پسر ِ زهرا عزیز حیدر

حسن ِ دوّم ِ عترت ِ طاها،یه آیه ای از سوره ی کوثر

کعبه ی دلبری  خوش آمدی،از دو عالَم سری خوش آمدی

امام ِ عسگری خوش آمدی امام ِ عسگری خوش آمدی

یا اباالمهدی امام ِ عسگری یا مولا...

دل ِ همه اسیر و بی قراره،واسه ما عشق ِ او دار و نداره

به یُمن ِ مقدم ِ امام ِ شیعه،از آسمون بارون ِ گل می باره

به لبا زمزمه یا مولانا،مقتدای همه همه یا مولانا

پسر ِ فاطمه یا مولانا پسر ِ فاطمه یا مولانا

یا اباالمهدی امام ِ عسگری یا مولا...

آرزمونه که با خُدا باشیم،سائل ِ درگاه ِ شما باشیم

ایشالا با نابودی ِ دشمن،شب ِ میلادت سامرا باشیم

غرق ِ جود و کرمِت کن مارو،خاک ِ زیر قدمِت کن مارو

مدافع ِ حرمِت کن مارو مدافع ِ حرمِت کن مارو

یا اباالمهدی امام ِ عسگری یا مولا...

بیشتر بخوانید:

مولودی امام حسن عسکری علیه السلام

اشعار میلاد امام حسن عسکری علیه السلام

شور -  میلاد حضرت امام حسن عسگری علیه السلام

*مُحرم ِ حجّ عصمت ِ کعبه ی دلبری منم

خاک ِ حریم ِ رحمت ِ امام ِ عسگری منم

ای نور خوش عهدی یبن الحیدر گل زهرا

مولا ابا المهدی یبن الحیدر گل زهرا...

*روح ِ صفا و مروه و کعبه و رُکن و زمزمی

وجیهاً عندا...هی و آبرو دار ِ عالَمی

ذکر ِ شما نوری بر قلب ِ مبتلا داره

ضریح ِ شش گوشت عطر کرببلا داره2بار

ای نور خوش عهدی یبن الحیدر گل زهرا

مولا ابا المهدی یبن الحیدر گل زهرا...

در راه ِ دین و بندگی رضایت ِ تو هدفم

دلداده ی عشق ِ تو و گدای شاه ِ نجفم

در دل ِ مشتاقان عشق ِ حیدر ازلیه

دار و ندار ِ من نذر اولاد ِ علیه

علی علی مولاحیدر حیدر علی مولا...

بیشتر بخوانید:

مولودی امام حسن عسکری علیه السلام

اشعار میلاد امام حسن عسکری علیه السلام

 سرود - میلاد امام عسگری علیه السلام

خدارو شکر که همیشه/محبّ حیدریم من

به رتبه خاک حریم ِ/امام عسگری ام من

ولادت ِ/نور چشم عالمین،وجه ِ خدا بادا مبارک

ولادت ِ/حجت حق،یوسف خیر النساء بادا مبارک

ولادت ِ/حسن دوّم از آل مصطفی بادا مبارک

روح هم عهدی خوش آمدی آقا

یا ابالمهدی خوش آمدی آقا 2بار

یا ابالمهدی خوش آمدی آقا...

بهار شور و سُرور و/زمان شادیه امشب

عیدی عاشقا دست ِ/امام ِ هادیه امشب

خوش آمدی/ای آقایی که دل ما بر غم عشقت اسیره

قسم به ماه/روی ماه تو میون کلّ عالم بی نظیره

امشب دلم/یه برات سامرا از دستای بابات میگیره

میگیریم آخر با مهدی ِ زهرا

یک چنین جشنی تو شهر سامرا

یا ابالمهدی خوش آمدی آقا...

حریم تو برای ما/حریم کعبه ی مقصود

آرزومونه ایشالا/وهابیت بشه نابود

یا حسن ِ/عسگری جانها فدای لطف و جود بی حد تو

با یاعلی/ما میشیم مشغول اِحرام و طواف مرقد تو

وقت ظهور/میزنیم یک پرچم از نام علی رو گنبد تو

اون روزا دیگه دشمنا ناکامن

غرب و استکبار ذلیل اسلامن

یا ابالمهدی خوش آمدی آقا...

بیشتر بخوانید:

مولودی امام حسن عسکری علیه السلام

اشعار میلاد امام حسن عسکری علیه السلام

شور امیرالمؤمنین علیه السلام 

یا علی یا علی علی علی4بار

علی علی علی علی علی4بار

عشق تو همه آبروی ما/ایوون ِ طلا آرزوی ما

شور ِ نجف،تو دل ِ عالمه/تعریفش و هر چی کنم کمه

خلاصه که جنت ِ عالمه2بار

مقصدم یاری ولیّه و/پشت من دعای علیه و

با یا علی دلا خداییه/هر عاشقی که مرتضاییه

تا به ابد کرببلاییه2بار

--------------------------------------------

سرود میلاد امام عسگری علیه السلام

*آمده جان جهان جلوه حی ازلی

                                  پسر فاطمه(س) و یوسف کنعان علی

تو زاده پیغمبری یا مولا         مظهر نور داوری یا مولا

از همه ی خوبان سری یا مولا    یا امام عسگری یا مولا

مولانا گل زهرا(س) 3 بار ، یا سیدی ابن الرّضا

*به تولای تو من زائر عرشم به خدا

                     که تویی جان جهان ، حجت حق ، نور هُدا

جود و عطایت بی کران یا مولا    خورشید بی نام و نشان یا مولا

کوه عنایات و غفران یا مولا          بابای صاحب الزّمان یا مولا

مولانا گل زهرا(س) 3 بار ، یا سیدی ابن الرّضا

 *قبر پاک تو شها در دل عاشقان همه است

               نقش روی سنگ آن یا علی و یا فاطمه(س) است

وهابیون کز اعدایند یا مولا        دشمن آل طاهایند یا مولا

تا به قیامت رسوایند یا مولا       جیره خور آمریکایند یا مولا

مولانا گل زهرا(س) 3 بار ، یا سیدی ابن الرّضا

*آرزوی عاشقان زیارت مرقد توست

                                قبله دل همه به جانب گنبد توست

دوباره ای پور زهرا(س) یا مولا   آن حرمت را می سازیم یا مولا

مثل ضریح شش گوشه یا مولا     دل به شکوهش می بازیم یا مولا

مولانا گل زهرا(س) 3 بار ، یا سیدی ابن الرّضا

بیشتر بخوانید:

مولودی امام حسن عسکری علیه السلام

اشعار میلاد امام حسن عسکری علیه السلام

شور در ولادت اولاد معصومین حضرت زهرا سلام الله علیها

ای عزیز فاطمه یا مولا یا مولا یا مولا 3بار

یا مولا یا مولا ای عزیز فاطمه یا مولا 2بار 

تو ولادت شما میخونم میخونم میخونم

خیلی آقایی این و میدونم میدونم میدونم

همیشه در ِ خونت می مونم می مونم می مونم

ای یار ِ بی همتا،ای عزیز فاطمه یا مولا2بار

محرم راز دل شیدایی شیدایی شیدایی

روی تو آینه ی زیبایی زیبایی زیبایی

نور چشم علی و زهرایی زهرایی زهرایی

دلربای دلها ای عزیز فاطمه یا مولا 2بار

با نگاهت میشه حل مشکلا مشکلا مشکلا

اینه آقا حاجت این دلا این دلا این دلا

دسته جمعی نجف و کربلا کربلا کربلا

دعا کن برا ما که بشه قسمت ما کربلا

--------------------------------------------

سرود مسجدی - میلاد امام عسگری علیه السلام

صل علی محمد ابا محمد آمد           صل علی محمد ابن الرضا خوش آمد...

نور طلوع  مهر یاسین و کوثر آمد

                                        دوم حسن از آل زهرا(س) و حیدر آمد

گل ریزد از آسمان از یمن میلاد او 

                                        فض و شرف گرفته از نام او آبرو

این نور چشم طاها این پور مولا باشد

                                    ابن الرضای سوم ، فرزند زهرا(س) باشد

خنده به ماه روی آل عبا مبارک

                                     سر زد ز مشرق دین ، نور خدا مبارک

از لطف  او این جشن  فرخنده پا گرفته

                                     ماه ربیع الثانی ، از او صفا گرفته

با جود بی کرانه ، با وجد و شور و شادی

                                       عیدی دهد به عالم آقا امام هادی

باران نور و رحمت ، روح خوش عهدی آمد

                                     مولای هر دو عالم ، بابای مهدی آمد

با یک دلی شکسته ، با اشک دامن دامن

                                   امشب بگو ای آقا ، با حاجت آمدم من

ببین عزیز زهرا(س) هر چند من فقیرم

                                   به بند سخت جهل و ، به معصیت اسیرم

دستم بگیر ای آقا ، مرا رهان ز عصیان

                                 به حقّ حیّ اعلا ، به آیه های قرآن

آقا برای شیعه از سوز دل دعا کن

                                 با ذولفقار آهت بس محشری به پا کن

وهابیون و بحرین در جنگ کفر با دین

                                    بنما دعا برای سوریه و فلسطین

گرچه حضورت ای گل ، بی ارزشیم و خاریم

                                  ما غیر درگه تو ، جایی دگر نداریم

خواهد دلم که اهل سوز و نوایت باشم

                                  گدای دوره گردی در سامرایت باشم

با دست خالی از تو لطف و عطا می خواهم

                                هم مکهّ هم مدینه، هم  کربلا میخواهم

بیشتر بخوانید:

مولودی امام حسن عسکری علیه السلام

اشعار میلاد امام حسن عسکری علیه السلام

سرود میلاد امام عسگری علیه السلام

*روشنی عالم ز نور روی تو       دل همه خوبان مست سبوی تو

یا حسن ای گل پیمبری                   یا حسن ای عزیز حیدری            

یا حسن یا امام عسگری                  یاحسن

یا حسن یا امام عسگری(3 بار) یاحسن

 

*به یمن میلادت جهان چراغان است   مجالس مدحت ستاره باران است

در رُخت جلوات داوری               صاحب سَکَنات کوثری

یا حسن یا امام عسگری             یا حسن

یا حسن یا امام عسگری(3 بار) یاحسن
 

*برای آن دنیا             به ما بده توشه

ای خفته در بین           کعبه ای شش گوشه

ای که از همه عالمی سری    شافع روز سخت  محشری

تو دل از همه ی ملائکه        می بری

یا حسن یا امام عسگری(3 بار) یاحسن              

 

*شَهَم اگر باشم                       گدای سامرّا

 دلم نمود آقا                         هوای سامرّا

سامرا شرف دوعالم و             سامرا حرمی مکرّم و

سامرا به ما عرش اعظم          دیگری

یا حسن یا امام عسگری(3 بار) یاحسن

بیشتر بخوانید:

مولودی امام حسن عسکری علیه السلام

اشعار میلاد امام حسن عسکری علیه السلام

ولادت امام حسن عسکری

مدح امام حسن عسکری

شعر غلام رضا سازگار به مناسبت میلاد امام حسن عسکری علیه السلام

مولودی امام حسن عسکری علیه السلام

لشکر شادی گرفت ملک جهان را

کرد مسخّر همه کون و مکان را

برد به یک حمله دل پیر و جوان را

داد به جسم وجود روح و روان را

خیز و بپایش فدا کن سرو جان را

داری اگر کن نثار خوب‌تر از جان

وجد و سرور و شعف گشته عبادت

مهر فلک داده با خنده شهادت

آمده بر شیعیان دور سیادت

دور سیادت مگو صبح سعادت

صبح سعادت مگو روز ولادت

ولادت حجّت قادر منان

یازدهم اختر برج ولایت

ماه محمد جمال شمس هدایت

ابر کرم فلک جود بحر عنایتقصّة فضل ورا نیست نهایت

کار نمی‌آید از شعر و حکایت

لال در اینجا بود منطق انسان

عروس زهرا حُدیث قرص قمر زاد

هشتم ماه ربیع پاک پسر زاد

بهر امام دهم نور بصر زاد

از شجر احمدی طرفه ثمر زاد

بلکه برای همه خلق پدر زاد

خلق به خاک درش در خط فرمان

او که به صلبش بود مصلح عالم

او که به خاکش بود چهرۀ آدم

او که ثنایش کنند آدم و خاتم

او که مدیحش بود ذکر دمادم

جنّت بی جلوه‌اش خانۀ ماتم

دوزخ در سایه‌اش روضۀ رضوان

اهل ولا سرخوش از ساغر اویند

خلق خدا جمله در محضر اویند

جن و ملک سر به سر عسگر اویند

پیر و جوان، چون گدا بر در اویند

خیل نبیّین ثنا گستر اویند

بلکه خدا وصف او گفته به قرآن

شعر اکبر لطیفیان به مناسبت میلاد امام حسن عسکری (ع)‌

مولودی امام حسن عسکری علیه السلام

ای حضرت معشوق‌ای لیلاترینم

من از همه پروانه‌ها شیدا ترینم

سنگ ملامت خوردۀ عشق تو هستم

یعنی میان عاشقان رسوا ترینم

تو آیه‌های مصحف پیغمبرانی

بهر تلاوت کردنت شیواترینم‌

ای کیسه بر دوش سحر‌های محله

مرد کریم سامرا؛ آقاترینم

ما ریزه خوار دولت عشق تو هستیم‌

ای حضرت معشوق‌ای لیلاترینم

اندازه‌ی ما چشم تو دیوانه دارد

مجنون میان خانه‌ی ما خانه دارد

تو آشنای کوچه‌های آسمانی

بالاتر از فهم اهالیِ جهانی

فهمیدن شأن و مقام تو محال است

تو سرّ الاسرار نهان، اندر نهانی

رد قدم‌های همیشه جاری ات را

تا مرز‌های بی نهایت می‌رسانی

وقتی که می‌آیی کنار جانمازت

دنبال خود خیلی ملک را می‌کشانی

تو ابتدا و انتها اصلاً نداری

مثل خدائی و همیشه جاودانی‌

ای روشنی مطلق شب‌های تارم

پروردگار بی مثال هر چه دارم

شعر سید رضا موید به مناسبت میلاد امام حسن عسکری (ع)

مولودی امام حسن عسکری علیه السلام

یاری که از رخسار او، قدر ثُریّا بشکند

برخاست کز بالای او، مقدارطوبا بشکند

ازمشرق عشق و هنر، ت. ابیده خورشیدی دگر

ماهی که نورطلعتش، هرظلمتی را بشکند

آمد امام عسکری، باجلوه‌های داوری

کز او طلسم ساحری، در دست اعداء بشکند

نامش حَسن، رویش حَسن، فرزند چندین بت شکن

کاو همچو جَدّ خویشتن، سَدِّ ستم‌ها بشکند

روشنگر راه بشر، در مَرتَبت هادی عَشَر

هر قدرتی را منطقش سرافکند پا بشکند

اینست فرزند نبی، کز شوکت میلاد او

آب از سماوه سر زند ایوان کسرا بشکند

این ست فرزند علی کز هیبت شمشیر او

امواج دل‌ها می‌تپد افواج اعدا بشکند

سر‌ها همه در بند او مهدی بُوَد فرزند او

کز عزم بی مانند او بُتهای دنیا بشکند

درجمع ارباب سخن، پیران ادیان و ملل

هرجاکه اولب وا کند بازار آن‌ها بشکند

درمکتب تفسیر او بان ُطق عالمگیر او

دردست هردانشوری، ک. ِلک گُهرزا بشکند

تفسیرقرآنش ببین، میزان عرفانش ببین

حُکّام عصرخویش را با علم و تقوا بشکند

گراو نمیدادی تبر، درکف خلیل الله را

کی میتوانست آن نبی یکباره بُتها بشکند؟

گراونگفتی لاتَخَف، موسی کلیمُ الله را

میدیدی ازوحشت عصادردست موسابشکند

بشمارد ارنعمای خودبرانبیاءواولیاء

درزیربارمنَّتش پشت مسیحا بشکند

یارب مبادا تا به اوگردد زلیخا روبرو.

چون قیمت یوسف دگرپیش زلیخا بشکند‌

 

ای کعبهءا ُمّیددل،‌ای روی تو خورشید دل

از بارش سنگ فِتَن تاکی سر ما بشکند؟

دل برشما بستیم ما برعهد خود هستیم ما

عهد میان ما و تو یارب مبادا بشکند

تا سر نَهَم بر پای تو دارم سر سودای تو

تا منزل عشقت شود خواهم دلم تا بشکند

من با همه آلودگی، بردرگهت روکرده ام

مگذاردر پای دلم، خارتَمنّا بشکند

آمد"مؤید"سوی تو شاید ببیند روی تو

امروز بشکست ازغمت، مگذار فردا بشکند

شعر کمیل کاشانی به مناسبت میلاد امام حسن عسکری (ع)

زمین چشم تماشا شد امام عسگری آمد

بهشت آرزو‌ها شد امام عسگری آمد

هوای سامره گلپوش از عطر نفسهایش

گل ایمان شکوفا شد امام عسگری آمد

سروش هاتف غیبی بشارت داد «هادی» را

گره از کار دل وا شد امام عسگری آمد

حسن خویش حسن رویش حسن بویش حسن مویش

تمام حسن پیدا شد امام عسگری آمد

چنان پیچید در صبح ازل گلبوی لبخندش

که عقل از شوق، شیدا شد امام عسگری آمد

صفا دارد سرور اهل دل در عالم معنا

بساط سور بر پا شد امام عسگری آمد

تجلی کرد در برق نگاهش هیبت حیدر

طلوع مهر زهرا شد امام عسگری آمد

صدای پای او در کوچه باغ زندگی پیچید

حضورش عالم آرا شد امام عسگری آمد

زمان، امشب «کمیل» از شوق سر از پای نشناسد

که خلقت باز معنا شد امام عسگری آمد

شعر وحید قاسمی به مناسبت میلاد امام حسن عسکری (ع)

السلام علیک یا ساقی

گوشه چشمی، خراب آمده ام

اشک هایم دخیل دامنتان

زائر بارگاه میکده ام

دارم اذن دخول می‌خوانم‌های و هوی مرا نگاه نکن

به دلم دست رد نزن امشب

روزگار مرا سیاه نکن

به سبوخانه‌ی نگاهت من

یازده جام می‌بدهکارم

چوب خطِ مرا نگاه نکن

آمدم باز نسیه بردارم

در حجاز خمار چشمانت

باغ انگور عسکری داری

باده ات کهنه کار می‌خواهد!

عده‌ای خاص مشتری داری

«بسم رب الشراب»؛ می‌نوشم

چه شرابی! سرت سلامت باد

همه جا را بهشت می‌بینم

باغت آباد، خانه ات آباد

شعر جواد پرچمی به مناسبت میلاد امام حسن عسکری علیه السلام

پَرِ شکسته به بالا نمی‌رسد هرگز

تلاش می‌کند، اما نمی‌رسد هرگز

کبوتری که هوایی نشد در این وادی

به آسمان تمنا نمی‌رسد هرگز

اگر اجازه نیاید که تا ابد معشوق

به سوی خانه لیلا نمی‌رسد هرگز

چنان مقام به عشاق می‌دهد الله

به فکر مردم دنیا نمی‌رسد هرگز

مقام و سلطنت و پادشاهی عالم

به پای رعیتی ما نمی‌رسد هرگز

و بی ولای تو و خانواده ات آقا

کسی به عالم معنا نمی‌رسد هرگز

بدون گوشه‌ی چشم تو شیعه در محشر

به خاک بوسی زهرا نمی‌رسد هرگز

مسیح آل محمد، مسیح زهرایی

به گرد پای تو عیسی نمی‌رسد هرگز

پَرَم به شوق هوای تو وا شده آقا

کبوتر تو به سویت رها شده آقا

زمان مستی ما انتها ندارد که

مریض عشق تو بودن دوا ندارد که

بهشتِ من تویی آقا، بهشت را چه کنم

بهشت بی گُلِ رویت صفا ندارد که

نمی‌دهم به بهشت خدا حریم تو را

 

بهشت قد حریم تو جا ندارد که

فدای بنده نوازی و مهربانی تو

سرای لطف تو شاه و گدا ندارد که

کجاست حاتم طایی ببیند اینجا را

کسی شبیه تو دست عطا ندارد که

سرای توست پذیرای آرزومندان

کسی به قدر تو حاجت روا ندارد که

میان این همه القاب نیک هیچ اسمی

صفای کنیه ابن الرضا ندارد که

تویی که آینه حی ذوالمَنَنت خوانم

عزیز قلب رضایی تو را حسن خوانم

شعر رضا رسولی به مناسبت میلاد امام حسن عسکری علیه السلام

تو آسمونا به پاس هلهله

شده ولوله

داره ولیمه می‌ده خود فاطمه

لطف الهی در کمونه

دل می‌خونه

میلاد بابای صاحب زمونه

سر زد ماه دلبری - می‌خونن حور و پری

مولا یا حسن عسکری

یا امام عسکری – مولا یا حسن عسکری

پیچیده توی کل دنیا

تو آسمون‌ها

بوی اسپندی که دود کرده زهرا

بارون بهاری میباره

دل بی قراره

محو روی آقامن ماه و ستاره

مرغ دل هواییه - موسم گداییه

دلهامون سامراییه

یا امام عسکری - مولا یا حسن عسکری

دلا دیگه دور از محن شد

غم ریشه کن شد

دوباره فاطمه صاحب حسن شد

شده از قدومش چراغون

آیینه بندون

حور و ملائک هستن چه حیرون

وقت شور و شادیه - ذکر هر منادیه

میلاد ابن الهادیه

یا امام عسکری – مولا یا حسن عسکری

شعر قاسم نعمتی به مناسبت میلاد امام حسن عسکری علیه السلام

آسمان در طلوع یک خورشید

می‌کند روز‌های خود تمدید

این چه نوریست در افق پیدا

این چه نوریست نور عشق و امید

در سحر جلوه اش که می‌گوید

نور او فاطمیست بی تردید

در میان سکوت سرد حجاز

گوش دل یک صدای ناز شنید

خبری آمد از سرادق عرش

گل بریزید فاطمه خندید

پدرش دور خانه می‌گردد

بر لبش ان یکاد یا توحید

چشم در چشم کودکش دائم

می‌نماید خدای خود تمحید

تا که دستی برد به گیسویش

هر چه دلداده را کند تهدیددیدگان حدیث روشن شد

تا که نور جمال او را دید

جبرئیل آمد و تبرک کرد

بال خود را به صورتش مالید

مثل گردونۀ زمین و زمان

با ملائک به دور او چرخید

او که باشد امیر انس و جان

سومین نسل حضرت سلطان

شعر محمود ژولیده به مناسبت میلاد امام حسن عسکری (ع)

مولودی امام حسن عسکری علیه السلام

مهربانا مهربانی کرده‌ای

خشت و گل را آسمانی کرده‌ای

حکمت از دل دُرفشانی می‌کند

با قلم قلبم تبانی می‌کند

چشم صحرا را مزیّن کرده‌ای

نور زهرا را مُبیَّن کرده‌ای

نُه فلک مجذوب یک دلدار ماند

هفت اقلیم از هبوط یار ماند

آن زمانی که نه گِل نه آب بود

با تو نَه خورشید نَه مهتاب بود

دستِ ذاتت هستِ مسطور آفرید

از صفاتت چارده نور آفرید

چار و دَه مبهوت یکدیگر شدند

عَلَّم الاَسماء را از بَر شدند

نور واحد چارده تقسیم شد

سال و ماه و هفته‌ها ترسیم شد.

چون نظر کردند بر حالات خویش

ذات را دیدند در مرآت خویش

تا مهّی، هفته، از اِعراب یافت

قصّة سبع مثانی باب یافتتا دل افتد روز و شب در دامشان

ثبت شد ساعات هم بر نامشان

بوی گل‌های معطّر می‌وزد

شنبه‌ها عطر محمد می‌رسد

یاس و سُنبل هدیة یکشنبه هاست

عطر زهرا و علی در جان ماست

گُل کند در هر دوشنبه نور عین

گاه از نور حسن گاهی حسین

هر سه شنبه می‌وزد عطر سه گل

سین و یاء و صاد اندر هر سُبُل

چهار شنبه موسوی گردد فضا

از رضا و باب و دو ابن الرضا

می‌شود لب‌تر ز جام عسگری

هر شب جمعه به نام عسگری

ذکر آب و ذکر باد و ذکر خاک

یا امام عسگری روحی فداک

دوستان محتاج لبخند تو اَند

جمع موجودات در بند تو اَند

شعر غلامرضا سازگار به مناسبت میلاد امام حسن عسکری علیه السلام

ای قبله حرم، حرمِ سامرای تو

بیت الولای دل حرم با صفای تو

قرآن یگانه دفتر مدح و ثنای تو

روح ملک کبوتر صحن و سرای تو

آیینۀ جمال خداوند سرمدی

فرزند پاک چار علی، سه محمدی

رضوان بدان جلال و شرف سائل درت

خورشید سجده برده به صحن مطهرت

روح رضاست در نفس روح پرورت

نامت حسن نه بلکه حسن پای تا سرت

میراث زهد و نور هدایت ز. هادیت

علم امام هشتم و جود جوادیت

معصوم سیزده، ولی الله ذوالمنن

ابن الرضای سومی و دومین حسن

گل ریزد از بهشت به خاکت چمن چمن

شرمنده در ثنای تو از کوچکی سخن

دُر کلام و لعل لب گوهری کجا

وصف ابا محمدنِ العسگری کجا

انوار ده امام درخشد ز. روی تو

یادآور رسول خدا خُلق و خوی تو

زیباترین دعای ملک گفتگوی تو

مسجود جنّ و انس بُود خاک کوی تو

بحری که در صدف، دُر جان پَروَرد تویی

در دامنش امام زمان پرورد تویی

مولودی امام حسن عسکری علیه السلام

ولادت امام حسن عسکری

اشعار ولادت امام حسن عسکری

اشعار میلاد امام حسن عسکری علیه السلام:

ترجیع بند شیعه می نازد به نام عسکری

میلاد امام حسن عسکری

عاشقا، مستانگى از سر بگیر

ساقى از ره مى‏رسد ساغر بگیر

مرغ دل را از قفس آزاد کن

با پرستوهاى عاشق پر بگیر

پر بزن تا کوىِ یارِ مَه لقا

جا به بامِ خانه دلبر بگیر

گرچو من بشکسته بالى غم مخور

با ولاى یار بال و پر بگیر

جشن میلاد امام عسگرى

آمده عیدى ز پیغمبر بگیر

هر چه مى‏خواهد دلت از یُمن او

از یَدِ پر قدرت حیدر بگیر

طالب عفوى اگر با یا حسن

دامن محبوبه داور بگیر

شیعه مى‏نازد به نام عسگرى

یا اباالمهدى امام عسگرى

کیست او بر شیعیان مولاستى

کیست او نور دل طاهاستى

کیست او ابن الرضا، بابُ الهدى

پور حیدر زاده زهراستى

کیست او کز مقدمش هفت آسمان

غرق زینب باشد و غوغاستى

کیست او اندر رهش پیغمبران

دست بر سینه همه برپاستى

کیست او سرمایه هستى حق

یاسِ بى مثل جهان آراستى

کیست او عشق خداى سرمدى

عاشقى را بهترین معناستى

او امام عسگرى باشد که بر

خستگان عشق مولاناستى

شیعه مى‏نازد به نام عسگرى

یا اباالمهدى امام عسگرى

اى تجلى خدا سیماى تو

جلوه حق چهره زیباى تو

پرچم شیعه به دوشت استوار

اعتدالش از قد رعناى تو

کى شود اى جرعه بخش عاشقان

ساغرى مِى نوشم از صهباى تو

اى دَهُم فرزند دلبند على

کى شود بوسه زنم بر پاى تو

جانثار مکتب پاک توایم

در شب میلاد پر غوغاى تو

سامرا امشب ندارد زائرى

اى فدایت عاشق شیداى تو

میهمان بزم میلاد توایم

تا بیاد مهدى تنهاى تو

شیعه مى‏نازد به نام عسگرى

یا اباالمهدى امام عسگرى

حمد و تسبیح تو را قرآن کند

فخر بر تو حضرت سبحان کند

نورِ پاکت دیده را روشن کند

ظرف دلها را پر از ایمان کند

دردهاى بى شمار شیعه را

عشق پاکت دلبرا درمان کند

یاد تو اى رهبر تحت نظر

مشکلات شیعه را آسان کند

اقتدارت همچنان پاینده است

گر عدو خانه به تو زندان کند

عشق تو خورشید سازد ذره را

هر دل شوریده را سلمان کند

شد دعاى بزم میلادت شها

مهدیت ما را به خود مهمان کند

شیعه مى‏نازد به نام عسگرى

یا اباالمهدى امام عسگرى

اى به دوشَت پرچم عِز و شَرَف

اى شده بر غربت دوران هدف

پورِ جود و سبط زهد و نجلِ حق

سائلان گِردِ حریمت صف به صف

مادرت بانوىِ یثرب فاطمه

بابِ تو شیرِ خدا شاهِ نجف

سلبِ آزادى شد اَز تو تا شود

سدِّ راهِ مهدى آن نورِ خَلَف

حرمتت را زیرِ پا بگذاشتند

قدر تو نشناختند اى وا اَسَف

حقْ مُقَدَّر کرد تا فرزند تو

باز هم احیا کند عدل و شرف

بى نیاز از خلق عالم مى‏شود

هر که آرد ذرّه‏اى عشقت به کف

شیعه مى‏نازد به نام عسگرى

یا اباالمهدى امام عسگرى

عاشقان دارد صفایى سامرا

بارگاه جانفزایى سامرا

کعبه دلهاى عاشق سامرا

قبله جانهاى مایى سامرا

هم نجف هم مشهدى و هم بقیع

کاظمینى، کربلایى سامرا

زائر هر روز تو مهدى بُوَد

با نوایش آشنایى سامرا

سوى خود هر عاشقى را مى‏کشى

با کمال دلربایى سامرا

کاش من در خون خود غلطان شَوَم

تا بگیرم در تو جایى سامرا

عاشقى آواره‏ام من آمدم

کُنج تو گیرم سرایى سامرا

شیعه مى‏نازد به نام عسگرى

یا اباالمهدى امام عسگرى

شاعر:  سید محمد میر هاشمی

اشعار میلاد امام حسن عسکری علیه السلام

مولودی امام حسن عسکری علیه السلام

شیعیان مژده که از پرده برون یار آمد

میلاد امام حسن عسکری

شیعیان مژده که از پرده برون یار آمد

عسکرى پورنقى مظهر دادار آمد

گشت از کان کرم گوهر پاکى ظاهر

ز صدف آن دُر تابنده به بازار آمد

شد تولد ز سلیل آن مه تابنده حق

سامره از قدمش جنت الانهار آمد

بهر مولود حسن پورنقى از دل عرش

تهنیت باد ز خلاق، جهاندار آمد

با صفات احدى کرد تجلى به جهان

نور چشم على و احمد مختار آمد

نام نیکوش حسن، خوى حسن، روى حسن

باب مهدى زمان کاشف الاسرار آمد

حامى دین محمد (ص) متولد گردید

عسکرى فخر زمن سرور و سالار آمد

فخر ملک دوسرا جان و دل اهل ولا

خسرو هادى عشر رحمت غفار آمد

گشت از مقدم وى باغ ولایت خرم

چون که از گلشن دین آن گل بى خار آمد

خواست حق رحمت خود را برساند بر خلق

صورتى ساخت که با سیرت دادار آمد

نور او نور خدا بود به عالم تابید

روى او شمع هُدى بود شب تار آمد

خُلق غفارى از او خُوى رحیمى ظاهر

مظهر ذات خدا آن گل گلزار آمد

شاعر: قاضى نظام

اشعار میلاد امام حسن عسکری علیه السلام

مولودی امام حسن عسکری علیه السلام

جمال عسگرى (ع)

ولادت امام عسکری

باز گیتى روشن آمد از جمال عسگرى

ماه گردون شد خجل پیش هلال عسگرى

موکب اجلال او چون شد پدید از گرد راه

محور آمد هر جلالى در جلال عسگرى

هادى دین مى برد دست دعا پیش خدا

چشم حق بینش چو مى بیند جمال عسگرى

من چو گویم در مقام و حسن این کودک که هست

منطق پیر خرد مات از کمال عسگرى

تا تقرّب بر خدا جویند خلق نه فلک

روبد هر یک بامژه گرد نعال عسگرى

عصمت زهرا عیان از چهره زیباى او

خصلت حیدر ببینى در خصال عسگرى

رشک کوثر بُرد از لعل لب جانبخش او

ماه گردیده خجل از خط و خال عسگرى

گلشن جاوید گردد هر زمین شوره زار

چون ببیند موکب فرخنده فال عسگرى

دانش سرشار او تا کرد تفسیر کتاب

عالمى سیراب گردید از زلال عسگرى

شاعر: ثابت

اشعار میلاد امام حسن عسکری علیه السلام

مولودی امام حسن عسکری علیه السلام

استوری میلاد امام حسن عسکری

از ازل آب و گلم گفت : که من کوثری ام

فاطمی دین و حسینی ، حسنی ، حیدری ام

همه ی دلخوشی ام ای گل زهرا (س) این است

که خوش اقبال از این مرحمت داوری ام

سر در قصر بهشتی دلم بنوشتند

که مسلمان مرام حسن عسگری ام

چه کسی مثل من دل شده دلبر دارد ؟

چه کسی مثل تو ای دوست کند دلبری ام ؟

من که مجنونم و آشفته – تورا می خوانم

سربازار غمت-یوسف من – مشتری ام

به همه نسل بنی فاطمه سوگند که من

تا صف حشر بگویم که علی اکبری ام

آری آری بخدا کف زدن اینجاست حلال

که حسن داده مرا وعده دیدار و وصال

آسمان مهر وتولای تو داردآقا

عرش درسینه تمنای تو دارد آقا

حور و قلمان بهشت اند گدای نفست

باغ رضوان سر سودای تو دارد آقا

از شعاع افق چشم تو بالاتر چیست؟

ماه سودای قدم های تو دارد آقا

هل اتا آید وآقایی تو می خواند

جبرئیل آیت غرای تو دارد آقا

عرصه محشر وآغاز شفاعت از توست

عالمی حسرت فردای تو دارد آقا

گوشه صحن وسرایت ، حرم آل عباست

خاک سرداب گل پای تو دارد آقا

زیر پایت نظر افکن که تماشا دارد

دل آواره به خاک قدمت جا دارد

وای اگر جلوه کنی ! – جلوه نکرده این است

هرچه خون است به پای علمت می ریزد

بی تو خورشید خریدار ندارد یعنی ،

هرچه نور است ز عرش حرمت می ریزد

عمر نوح ای همه روح – تو را لازم نیست

کشتی نوح از این عمر کمت می ریزد

از دل خسته خداوند نگیرد غم تو

که سرور از دل دریای غمت می ریزد

دست خالی نرود هیچکس از درگه تو

از تهیدستی سائل درمت می ریزد

تو ابالمهدی (عج) زهرایی(س) ودوم حسنی (ع)

مجتبای دگر فاطمه (س) – آقای منی

تاکه من چون حسن عسگری (ع)آقا دارم

ز عیار گل دلبر دل زیبا دارم

زندگی زیر لوایش چه صفایی دارد !

روزگار خوشی از این قد و بالا دارم

با محبت تر از این جمله ندارم در دل

که به بالای سرم مثل تو بابا دارم

به وجود تو امام حسن عسگری(ع) است

که به کنعان دلم یوسف زهرا (س) دارم

ای بنازم به مقامت که امانت داری

من امان نامه ز امضای تولا دارم

حاجت روی جگر گوشه تو ما را کشت

 

ای بسا دست توسل به تو مولا دارم

مادرت منتظر آمدن مهدی (عج) توست

صبح میلاد تو هنگامه هم عهدی توست

سامرا خاک گل ماست خدا می داند

خاک من از گل مولاست خدا می داند

نظر از سامره بردار دلم را بنگر

حرم عسگری اینجاست خدا می داند

نه من از کوی تو دورم به همین منزل چند

بعد منزل نه به اینهاست خدا می داند

حج تویی کعبه تویی در دل من خانه توست

طوف کوی تو مهیاست خدا می داند

حرم و گنبد و گلدسته تو در عرش است

عرش زوار دل ماست خدا می داند

طلب و دعوت و همت همگی نزد شماست

ورنه دل قافله پیماست خدا می داند

بین مانیست کمی فاصله یابن الهادی (ع)

جز من و گرد همین قافله یابن الهادی (ع)

محمود ژولیده

اشعار میلاد امام حسن عسکری علیه السلام

مولودی امام حسن عسکری علیه السلام

کی می‌شود به سامره در «سرّ من رای»

گویم به هادی و تو سلامٌ علیکما

تا روز مرگ جان بدهم در ولایتان

حبّ شما طلب بکنم روزی از خدا

در فضل «ابومحمّد»‌ی ای چشمه کرم

«ابن الرضا»ست شهرتت ای معدن سخا!

صاحب لوای عسگر دین است باب تو

ای مادر عفیفه تو «سوسنِ» حیا

ای همچو بومسیلمه کذاب، خصم تو

تو از کجا و مدّعی جاهل از کجا؟

ای آفتاب یازدهم، سرّ احمدی

ای نورِ از سلاله خورشیدِ انّما

ای وارث ودیعه زهرا، امام نور

ای امتداد چشمه تطهیر تا شما

مسموم زهر خصم ولایت چنان حسن

مظلوم روزگار تویی مثل مرتضی

امروز چشم شیعه به صحن و سرای توست

فرزند نور، ای پسرت حجت خدا!

در پشت ابر، ماه تمام تو تا به کی؟

با پای خسته گرم طلب شیعه تا کجا؟

أین الامام؟ یا حسن عسگری، دخیل

در انتظار سامره توست، کربلا …

محمد سعید میرزایی

اشعار میلاد امام حسن عسکری علیه السلام

مولودی امام حسن عسکری علیه السلام

زهی آن عبد خدایی که خدایی‌ست جلالش

صلوات از طرف خالق سرمد به جمالش

حسن بن علی این نجل جواد بن رضا را

که درود از علی و فاطمه و احمد و آلش

هر که بگرفته به رخ آبرو از خاک در او

اشک شوق آمده در چشم? چشم آب زلالش

هر که شد دور از او، گلشن فردوس، حرامش

هر که شد زائر او، وصل خداوند، حلالش

هر که بی‌مهرِ وی آرد به جزا طاعتِ سلمان

کلِّ طاعت به سر دوش شود کوهِ وبالش

او بوَد عسکری و عسکر او خیل ملایک

گو بیایند همه دیو صفت‌ها به قتالش

گرچه در تحت نظر بود، ولی فاتح دل شد

که روی سینه بوَد مهدی موعود، مدالش

خصمش از پا فتد و سر به در آرد ز جهنم

گر چه یک چند دهد حضرت دادار، مجالش

سجده بر تربتش آرند چه حور و چه ملایک

سائل سامره باشد چه نساء و چه رجالش

هر که رو بر حرمش کرد، جحیم است حرامش

هر که بر سامره‌اش پشت کند، وای به حالش

رَف‌رَفِ عقل کجا و پر پرواز عروجش؟

بیم دارم که به یک لحظه بسوزد پر و بالش

ز بهشت حرم سامره‌اش هر که گریزد

به خدا دیدن گلزار بهشت است محالش

وجه نادید? ذات ازلی، مصحف رویش

شاهکار قلم صنع الهی، خط و خالش

عوض خشم از او لال? لبخند ستاند

هر که با قهر کند روی به میدان جدالش

این عجب نیست که در عرش زند بانگ تفاخر

که به دور حرم سامره گردد مه و سالش

صلوات علی و فاطمه و خیل امامان

به کمال و به جلال و به جمال و به خصالش

گو بگردند ملایک همه‌جا ملک خدا را

نه توان دید نظیرش، نه توان یافت مثالش

از خدا تا ابدالدهر جدا مانده و مانَد

هر که از راه محبت نبرد ره به وصالش

خسروان تاج گذارند و دل از تخت بشویند

راه یابند اگر یکسره در صفِّ نعالش

مدح او گر زِ خلایق نبوَد می‌سزد آری

پسرش مهدی موعود زند دم ز مقالش

اگر از روی خداییش زند پرده به یک سو

مهر با جلو? خود ذره شود ماه هلالش

عالم دل شود آباد به یاد حرم او

گرچه کردند خراب از ره کین اهل ضلالش

اوست آن بنده که دارد به همه خلایق خدایی

او خدا نیست ولی وهم بوَد مات جلالش

قعر دریا و پر کاه خدایا چه بگویم

نظم من چون ببرد راه به دریای کمالش؟

به جز از مادر و جد و پدر و خیل امامان

این محال است، محال است که یابند همالش

اوست آن باغ بهاری که خزان دور ز دوْرش

اوست آن مهر فروزان که به حق نیست زوالش

ناز بر جنّت و فردوس کند در صف محشر

گر بوَد در کفن شیعه گیاهی ز نهالش

جان نهم در کف ساقی اگر از لطف و عنایت

دهدم جام و در آن جام بوَد عکس خیالش

خشک گردیده در این جامه قلم در کف «میثم»

چه بیارد؟ چه بگوید به چنین منطق لالش؟

استاد حاج غلامرضا سازگار

اشعار میلاد امام حسن عسکری علیه السلام

مولودی امام حسن عسکری علیه السلام

استوری میلاد امام حسن عسکری

آن دلبری که بندگی ات را روا نوشت

مارا غلام حلقه به گوش شما نوشت

روز ازل مربی اشراق عاشقی

نام ترا به صفحه ی دلهای ما نوشت

آن خالقی که مهر تورا مُهر سینه ساخت

با لوح دل حدیث ترا آشنا نوشت

با جوهر طلا به شبستان آسمان

وصف ترا به خط جلی کبریا نوشت

با جان و دل ولایت تو خو گرفته است

خلاق عشق بندگی ات را سزا نوشت

صدها طواف،بی تو نیارزد به ارزنی

چون کعبه را به کوی شما مبتلا نوشت

بعد از خدا کریم ترینی امام من

از بس خدا به دست کریمت ثنا نوشت

آن خالقی که عادت احسان دهد ترا

دل را گدای سامره ی هل اتا نوشت

مارا غلام همت تو آفریده اند

ریزه خوران دولت تو آفریده اند

ای از کرشمه های تو روی بهار سبز

وز غمزه ی نگاه تو لیل و نهار سبز

تا زیر سایه ی تو کند عشق زندگی

باشد برای شیعه همه روزگار سبز

بی حسن تو بهشت صفایی نمیگرفت

جنات تجری است به آن نوبهار سبز

ای پرچمت به بام نظام جهان سه رنگ

لعل تو سرخ و چهره سپید،اقتدار سبز

این دل ز شرب آب ولای تو زنده است

باشد همیشه دور و بر چشمه سار سبز

از رعد و برق غمزه ی مژگان عاشقت

ابر بهار و عاطفه ی بیقرار سبز

گل میدمد ز مقدم خورشیدی شما

پشت لب فلک ز تو ای گلعذار سبز

بازار سرد منتظران از تو گرم شد

دارد هلال شیعه عجب انتظار سبز

شیعه دگر بهانه به دشمن نمیدهد

با دیدن بقیع دگر تن نمیدهد

تو محور حدیث شریف زعامتی

چشم و چراغ دین و اساس امامتی

احکام اهل بیت به تو میشود درست

در خاندان وحی چه والا اقامتی

روشن ترین چراغ هدایت به دست تست

تو قله ی امامت و دین را علامتی

ای زاده ی خلیل خلیلان بت شکن

در آتش فراق چه برد و سلامتی

هرچند در حصاری و تبعید جای تست

تو مظهر مقاومت و استقامتی

ای در برابر همه ی کفر یک تنه

الحق که مثل فاطمه کوه شهامتی

محراب از نماز تو بالا بلند شد

ای مقتدای سرو چه خوش قد و قامتی

شد خوشه ی طلایی گندم ز گونه ات

ای سفره دار عشق عجب با کرامتی

ای نور تو هماره نگهدار شیعیان

دلسوزی ات امان من النار شیعیان

دست قلم به پای ثنایت نمیرسد

مهر فلک به گرد عبایت نمیرسد

مهر و مه از افاضه ی ذرات نور تست

دست ستاره بر کف پایت نمیرسد

باید سپرد دسن عنان را بدست تو

بی تو کسی به مرز هدایت نمیرسد

آن مدعی که از تو اطاعت نمیکند

دستش تهی است چون به عطایت نمیرسد

حتی اگر امارت عالم شود نصیب

بی حکم تو کسی به کفایت نمیرسد

آب حیات چشمه ی مهر ومحبتت

به تشنگان بدون عنایت نمیرسد

تردید در امامت تو هرکه میکند

دستش به ریسمان ولایت نمیرسد

هرکس که بر ولی شما اعتنا نکرد

عهدش به روز عهد و وفایت نمیرسد

مهدی اگر دعا نکند وای بر دلم

دل را اگر صدا نکند وای بر دلم

محمود ژولیده

اشعار میلاد امام حسن عسکری علیه السلام

مولودی امام حسن عسکری علیه السلام

جبریل می سازد برایت بهترش را

امروز دیگر سامرا مثل یتیمی

امروز دیگر سامرا آقا نداری

در آسمان آفتابی نگاهت

آن گنبدی که داشتی حالا نداری

دیروز از بال و پر پروانه تو

دیدیم زیر خاک ها خاکسترش را

عیبی ندارد مرقدت گنبد ندارد

جبریل می سازد برایت بهترش را

ای کاش در اینجا مجالی دست می داد

پای گلوی بی صدای تو بمیرم

یک حجره و یک بستر و یک باغ لاله

خیلی دلم میخواست جای تو بمیرم

با چشم هایی که کبود و تار هستند

روی پسر را بیش از این دیدن محال است

ای تشنه لب با لرزش دستی که داری

آب از لب این ظرف نوشیدن محال است

وقتی لب این کاسه پر آب آقا

بر آستان تشنه ی دندانتان خورد

از شدت برخورد این ظرف سفالی

انگار لب های کبودت خیزران خورد

مولودی امام حسن عسکری علیه السلام

ولادت امام حسن عسکری

اشعار ولادت امام حسن عسکری (ع)

تو آسمونا به پاس هلهله

شده ولوله

داره ولیمه می ده خود فاطمه

لطف الهی در کمونه

دل می خونه

میلاد بابای صاحب زمونه

سر زد ماه دلبری - می خونن حور و پری

مولا یا حسن عسکری

یا امام عسکری – مولا یا حسن عسکری

پیچیده توی کل دنیا

تو آسمونها

بوی اسپندی که دود کرده زهرا

بارون بهاری میباره

دل بی قراره

محو روی آقامن ماه و ستاره

مرغ دل هواییه - موسم گداییه

دلهامون سامراییه

یا امام عسکری - مولا یا حسن عسکری

دلا دیگه دور از محن شد

غم ریشه کن شد

دوباره فاطمه صاحب حسن شد

شده از قدومش چراغون

آیینه بندون

حور و ملائک هستن چه حیرون

وقت شور و شادیه - ذکر هر منادیه

میلاد ابن الهادیه

یا امام عسکری – مولا یا حسن عسکری

رضا رسولی

مولودی امام حسن عسکری علیه السلام

ای زحسنت عیان جلوه ی داوری

طلعت احمدی صولتت حیدری

بر تنت نارسا خلعت سروری

دیو و حور و ملک جنّ و انس و پری

جمله در محضرت گرم فرمان بری

سیّدی یا حسن ایّها العسکری

ای زرخ داده نور بر مه و آفتاب

نجل ختم رسل زاده ی بوتراب

پیش تر از سؤال داده ما را جواب

دُرّ ده بحری و بحر یک دُرّ ناب

که بر آن دَه کند دُرّ تو گوهری

سیّدی یا حسن ایّها العسکری

سینه ات مخزن سرّ سَروِ علن

والد حضرت حجّة بن الحسن

من کجا مدح تو تو کجا مدح من

مهر هر آسمان ماه هر انجمن

در تمام وجود کرده روشنگری

سیّدی یا حسن ایّها العسکری

خال و خطّت حسن خُلق و خویت حسن

خُلق و خویت حسن ماه رویت حسن

ماه رویت حسن عطر و بویت حسن

عطر و بویت حسن گفتگویت حسن

داده از هر حَسن خالقت برتری

سیّدی یا حسن ایّها العسکری

چارده آینه روی زیبای تو

عطر مهدی دمد از نفس های تو

در دل ما بود چون خدا جای تو

سوره ی قدر و نور نقش سیمای تو

نور حسن تو را مشتری مشتری

سیّدی یا حسن ایّها العسکری

خلق، در سایه  و حقّ ثنا گسترت

هم ملک عسکرت هم بشر لشکرت

بر گرفته چو جان سامره در برت

صورت و سیرت احمد و حیدرت

 ای دُرِ احمدی ای گل حیدری

سیّدی یا حسن ایّها العسکری

فیضت از سامره شامل عالم است

گفته هایت مدام آیت محکم است

سایه ات بر سر عالم و آدم است

گوهر مدح خلق در ثنایت کم است

 وصف تو باید از منطق داوری

سیّدی یا حسن ایّها العسکری

قدسیان خادم آستان تواند

عرشیان طایر بوستان تواند

عارفان بنده ی دوستان تواند

زاهدان لاله ی گلستان تواند

مهر و مه را بود بر درت اختری

اشعار زیبای محمد رضا آقاسی
 

اشعار ولادت امام حسن عسکری (ع)

مولودی امام حسن عسکری علیه السلام

سیّدی یا حسن ایّها العسکری

ماه رویت برد جلوه از ده امام

بر تو و مادر و جدّ و بابت سلام

بی تو طاعت هدر بی تو جنّت حرام

با تو قرآن درست بی تو دین ناتمام

مکتبت مکتب معرفت پروری

سیّدی یا حسن ایّها العسکری

مهدی فاطمه از تو یک یاسمن

هادی اهل بیت بر لبت بوسه زن

نورت از سامره هادی مرد و زن

در جهان و جنان در زمین و زمن

کثرت خیر تو می کند کوثری

سیّدی یا حسن ایّها العسکری

گر چه عمرت همه حبس و تبعید بود

کار تو دم به دم نشر توحید بود

نور علمت مدام با اساتید بود

منطقت علم را مُهر تأیید بود

 لشگر دانشت در جهان گستری

سیّدی یا حسن ایّها العسکری

ای تولاّی تو دین و آیین من

مهر تو خوشتر از جان شیرین من

روح پاک دعا ذکر آمین من

کلّ ایمان من همه ی دین من

 "میثم" از وصف تو می کند دلبری

سیّدی یا حسن ایّها العسکری

غلامرضا سازگار

مولودی ولادت امام حسن عسکری علیه السلام

مولودی امام حسن عسکری علیه السلام

زمین چشم تماشا شد امام عسگری آمد

بهشت آرزوها شد امام عسگری آمد

هوای سامره گلپوش از عطر نفسهایش

گل ایمان شکوفا شد امام عسگری آمد

سروش هاتف غیبی بشارت داد «هادی» را

گره از کار دل وا شد امام عسگری آمد

حسن خویش حسن رویش حسن بویش حسن مویش

تمام حسن پیدا شد امام عسگری آمد

چنان پیچید در صبح ازل گلبوی لبخندش

که عقل از شوق،شیدا شد امام عسگری آمد

صفا دارد سرور اهل دل در عالم معنا

بساط سور بر پا شد امام عسگری آمد

تجلی کرد در برق نگاهش هیبت حیدر

طلوع مهر زهرا شد امام عسگری آمد

صدای پای او در کوچه باغ زندگی پیچید

حضورش عالم آرا شد امام عسگری آمد

زمان، امشب «کمیل» از شوق سر از پای نشناسد

که - خلقت - باز معنا شد امام عسگری آمد

کمیل کاشانی

اشعار ولادت امام حسن عسکری (ع)

مولودی امام حسن عسکری علیه السلام

استوری میلاد امام حسن عسکری

جهان به کام غلام امام عسکری است

که شاه میشود آنکه غلام عسکری است

برای بار دهم مرتضی نما آمد

نمای عرش مزین بنام عسکری است

 زمین اگر پس ازاین رنگ و روی دیگر یافت

ز روشنایی ماه تمام عسکری است

شراب ناب چکید از لب گدا اینجا

اگر فرشته هوایی جام عسکری است

 رسیده کعبه برای طواف قبله نما

که قبله حاجی بیت الحرام عسکری است

حلال زاده کشیده است به عمو این بار

کرامت حسنی در امام عسکری است

کبوتران مدافع اسیر سامره اند

که این زخاصیت جذب بام عسکری است

 کریم کار ندارد که کیست سائل او

نگاه خاص ز الطاف عام عسکری است

گدای سامره ایم و نمی رویم از رو

همیشه روی گدا از مرام عسکری است

 برای مهدی اش انگار یار میطلبد

"هرآنکه کرد اطاعت"، غلام عسکری است

علی اکبر نازک کار

مولودی امام حسن عسکری علیه السلام

استوری میلاد امام حسن عسکری

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.