شعر ولادت حضرت زهرا سازگار

ولادت حضرت زهرا, اشعار میلاد حضرت زهرا, دوبیتی ولادت حضرت زهرا, شعر ولادت حضرت زهرا, متن مولودی ولادت حضرت زهرا, شعر زیبا در مورد اسم فاطمه, شعر در مورد فاطمه, شعر مولانا در مورد حضرت فاطمه, شعر کوتاه در مورد حضرت زهرا, شعر در مورد حضرت فاطمه زهرا
ولادت حضرت زهرا

میلاد حضرت زهرا

یک نت ـ شعر ولادت حضرت زهرا از غلامرضا سازگار متخلص به میثم

تو ای جمـادی دوم سـلام بر مـاهت
 
سلام بر تو و بر قدر و عزت و جاهت
 
بگرد ای شده چشم ملک قدمگاهت
 
بگرد ای همه دست خدا به همراهت
 
وان یکاد بخوان روی حق تماشا کن
 
وضـو بگیـر ز کوثـر ثنای زهرا کن
 
****
 
خدای عزوجل مظهـرت مبارک باد
 
الا رسـول خـدا کوثـرت مبارک باد
 
خدیجه! دخت پدرپرورت مبارک باد
 
علی ولـی خدا! همسرت مبارک باد
 
خدا بـه قلب رسـول خدا صفا بخشید
 
تمام هستی خود را به مصطفی بخشد
 
****
 
الا محمـد امـروز کوثـرت دادیم
 
نماز آر که زهرای اطهرت دادیم
 
قسم به قدر که از قدر بهترت دادیم
 
نکوتر از پـدران تـو دخترت دادیم
 
چه دختری که پدرپرور است یا احمد
 
تمام نسل تو زین دختر است یا احمد
 
****
 
جمـال غیـب الهـی شــده تمـاشایی
 
به چشم پاک محمد به حسن زهرایی
 
هــزار مرتبــه بــر او ســلام زیبایی
 
امین وحی به خاکش کند جبین‌سایی
 
خدا به ختم رسل داد کوثر خود را
 
فقط نـه کوثـر، روح مطهـر خود را
 
****
 
نبی گرفته در آغوش همچنان جانش
 
به خنده گفت که جان پدر به قربانش
 
خـدای عــزوجل آمــده ثناخوانش
 
زمینیـان و سمـاواتیان مسلمـانش
 
تمـام سـورۀ فرقـان و نـور طلعـت او
 
به صنع خویش ببالد خدا ز خلقت او
 
پیمبران! همه در مکـه ازدحام کنید
 
بـه حـرمت قـدم فاطمه قیـام کنید
 
از ایـن ولادت و مولـود احترام کنید
 
به مادرش همه از جان و دل سلام کنید
 
زهی خدیجه! که روح مطهر آوردی
 
تـو از دل صـدف نور! گوهر آوردی
 
****
 
چه دختری که خداوند کوثرش خوانده
 
علـی ولی خـدا رکن دیگرش خوانده
 
بهشت نیـز بهشت پیمبـرش خوانده
 
پیمبر از شرف و قدر، مادرش خوانده
 
عجیب نیست که مام نبوتش خوانند
 
دوازده حجج‌الله، حـجتش خــوانند
 
****
 
چه زهره‌ای که خداوند خوانده زهرایش
 
گرفتـه چشـم خـدا نـور از تماشایش
 
دعــای نــور بــود آیتـی ز سیمایش
 
ســلام دائــم پیغمبــران گـوارایش
 
نبی به حجرۀ نورانی‌اش سلام کند
 
به پیش پـاش به امر خدا قیام کند
 
****
 
رخش صحیفۀ نور است و سین فرقان است
 
نـه بضعـۀ نبـوی بلکه بر نبی جان است
 
خدا گواست که مهرش تمام ایمان است
 
زبـان فضـه او هـم زبــان قــرآن است
 
شنیده‌ایـد به هر خلوتی و انجمنی
 
نگفت فضۀ او جز کلام حق سخنی
 
****
 
الا که دختر یاسین و مام طاهایی
 
امینه، طاهره، صدیقه، زهره، زهرایی
 
ائمه‌انـد همـه گوهـر و تو دریایی
 
فقط نـه مادر سادات، مـادر مایی
 
که بر زنان جنان سروری کند جز تو؟
 
که بهـر شیعـۀ تو مادری کند جز تو
 
****
 
تو مـادر همـه خوبان روزگاری تو
 
تو اختیار قیامت به دست داری تو
 
تو در وجـود رسـول خدا قراری تو
 
تو در دل همگان صاحب مزاری تو
 
تو جان ختم رسل هستی و ابوالحسنی
 
تو مـادر همـه پیغمبـران، تو پنج تنی
 
****

تو مرغ حقی و توحید آشیانۀ توست
 
بهشت قرب خـداوندگار خانۀ توست
 
نشان کعبۀ دل قبـر بی‌نشانۀ توست
 
سلام گـرم محمد بـه آستانۀ توست
 
درود خالـق هستی به روح پاکت باد
 
سرشک دائم «میثم» نثار خاکت باد

 

شعر ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها از استاد سازگار

احمدا فخر نما  ما به تو کوثر دادیم

کوثری پاک تر از روح مطهر دادیم

بعد قرآن به تو قرآن مکرر دادیم

بهترین گوهر خود را به پیمبر دادیم

قدر این گوهر یکدانه بدان یا احمد

این بُوَد کوثر تو ، صلِّ لِربُک ، وانحر

خصم تو ابتر و شأن تو به قرآن این است

یم نور و صدف لؤلؤ و مرجان این است

پیکر خوبتر از جانِ تو را جان این است

دخت تو ، کفو علی ، مام امامان این است

ملک و روح کند فخر به ریحانه ی تو

بحر توحید ، شرف یافت ز دردانه ی تو

نور اگر خلق شد از جلوه ی ربّانی اوست

وجه نادیده ی ما صورت نورانی اوست

چارده اختر توحید به پیشانی توست

ذکر جنّ و ملک و حور ، ثناخوانی اوست

این همان خیر کثیر است که در قرآن است

هل اتی و زُمر و بیٍّنه و فرقان است

این همان فاطمه ی ماست کمالش بنگر

سوره ی نور بخوان و به جمالش بنگر

تو که خود خُلق عظیمی به خصالش بنگر

اوست همچون تو ، تویی او ، به جلالش بنگر

صلوات از طرف ما و تو  و شوهر او

به چنین دختر و مام و پسر و دختر او

لیلة القدرِ تو و فاطمه ی ما این است

برتر از آسیه و مریم و حوّا این است

آیة العظمی ، صدیقه ی کبری این است

روح مابین دو پهلوی تو زهرا این است

به خدیجه بده از جانب ما این پیغام

که ز ما بر تو و بر فاطمه ات باد سلام

این چراغ سحر تو است ، مبارک باشد

هم صدف هم گهر توست ، مبارک باشد

باغ و نخل و ثمر تو است ، مبارک باشد

پاره ای از چگر توست ، مبارک باشد

مکتب زنده ی توحید ، از او می ماند

تا ابد نسل تو جاوید از او می ماند

مصدر علم خدا ، بانوی عالم ، زهراست

مادر آدم و ریحانه ی خاتم زهراست

برتر از آسیه و هاجر و مریم زهراست

راضیه ، مرضیه ، زهرای مکرّم ، زهراست

سر و جان همه خوبان جهان قربانش

نه شفاعت که قیامت همه در فرمانش

کیست زهرا ؟ که خدا نازد بر خلقت او

طینت ختم رُسُل می دمد از خصلت او

بوی " تطهیر " دهدپیرهنِ عصمت او

جای گلبوسه ی احمد به سر و صورت او

اولیا لاله ی خندان گلستان وی اند

انبیا روز جزا دست به دامان وی اند

انبیا خم به حضورش همه حتّی پدرش

ملک و روح ، پر و بال زند دور سرش

چون علی پیرهن سبز ولایت به برش

عزّت و غیرت و مردیّ و شرف ، خاکِ درش

نه عجب فضّه ز مریم دل اگر برباید

یا که از قنبر او کار مسیحا آید

روز محشر سخن عالمیان یا زهراست

دستگیریّ همه خلق خدا با زهراست

بانوی ملک خداوند تعالی زهراست

ذکر سادات بنی فاطمه زهرا زهراست

آری آن روز که عجز همه را می نگرند

عزّت و سلطنت فاطمه را می نگرند

به امامان قسم آن روز ،  امامت با اوست

به کریمان دو عالم ، که کرامت با اوست

انبیا یکسره گویند : زعامت با اوست

به خدا رهبریِ روز قیامت با اوست

فاطمه روز جزا مادر رستاخیز است

چادر خاکیِ او بر همه دستاویز است

صحنه ی محشر ، برپا نشود بی زهرا

درِ رحمت به کسی وا نشود بی زهرا

هیچ پرونده ای امضا نشود بی زهرا

هیچ قانونی ، اجرا نشود بی زهرا

اگر از روز جزا واهمه داریم همه

به عنایات خدا فاطمه داریم همه

ای به فرمان خدای احد داور تو

دوزخ و نار به فرمان تو و شوهر تو

پدرانم به فدای پدر و مادر تو

مادرانم به فدای پسر و دختر تو

با همه دامنِ آلوده و کوه گنهی

چه شود گر کنی از لطف به "میثم " نگهی

 

شعر ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها از استاد سازگار

تو کیستی؟ تو تمام پیمبری زهرا(س)

تو حجت حجج‌الله اکبری زهرا(س)

بهشت احمدی و رکن حیدری، زهرا(س)

ز چار بانوی باغ جنان سری، زهرا(س)

تو مادر حسنینی؟ نه مادر همه‌ای

چه بهتر است بگویم فقط تو فاطمه‌ای

****

قلمرو حریم تو تمام ملک خداست

کجای وسعت عالم، تهی ز نور شماست

خدا به چشم نبی در مه رخت پیداست

گلی ز دامن پاک تو، سیدالشهداست

محبت تو دل از انبیا شکار کند

به شیعه تو خداوند، افتخار کند

****

مقربان خداوند سر به دیوارت

فرشته چهره گذارد به پای زوّارت

تمام حشر بود کوچه‌ای ز بازارات

تو مادر حسنینی، خدا نگهدارت

ز بس که دامن توست، شیعه‌نواز

به مادری تو شیعه کند به مادر ناز

****

سلام بر تو و یازده گل یاست

تو کیستی که ولی خدا دهد پاست

دمیده عطر محمد ز باغ احساست

نشان بوسه روح‌الامین به دستاست

تنور مطبخ تو طور اولیای خداست

فضای خانه تو رشک سینه سیناست

****

سلام بر تو که سر تا قدم پیامبری

سلام بر تو که روح مطهر پدری

سلام بر تو که ام‌الکتاب معتبری

سلام بر تو که فوق ثنای هر بشری

سلام بر پدر و مادر و به شوهر تو

به عطر دامن پاک حسین‌پرور تو

****

خدا مدیح‌سرای تو، مستمع پدرت

بهشت خاک قدم‌های یازده پسرت

جهیم رشک جنان می‌شود به یک نظرت

پریده روح رسول خدا(ص) به دور سرت

بهشت قرب خداوند عالم است دلت

پیمبران همه زوّار بیت خشت و گلت

****

کسی که عالم هستی نبود و بود تویی

نگشته خلق خداش امتحان نمود تویی

کسی که دل ز رسول خدا(ص) ربود تویی

کسی که بند ز دست علی گشود تویی

تو کیستی که نبی گفت جان به قربانت

تو کیستی که علی گشت محو و حیرانت

****

پیمبران خدا جز تو کیست، مادرشان؟

ثنای توست همانا شراب کوثرشان

چهار بانوی جنت تویی تو محورشان

سران خیل ملک خاک مقدمت سرشان

سلام تو به علی ای به تو سلام علی(ع)

علی تراست امام و تویی امامِ علی(ع)

****

به حفظ جان علی سینه تو شد سپرت

شهید اول راه علی است گل‌پسرت

کنار تربت پاک و مطهر پدرت

هزار مرتبه خون شد به هر نفس جگرت

به آیه‌آیه قرآن قسم تو را کشتند

ز قبر گمشده پاسخ بده چرا کشتند

****

در آستانه بیت‌الولا زدند تو را

کنار قبر رسول خدا(ص) زدند تو را

تو جان جان رسولی، چرا زدند تو را

به کینه علی مرتضی زدند تو را

چه شد که ابر سیاهی نشست بر رویت

شکست پشت در آستانه پهلویت

****

جسارتی که به رویت ز خصم کافر شد

همان جسارت بر صورت پیمبر شد

گل وجود تو و محسن تو پرپر شد

خدا گواست چه‌ها با تو پشت آن در شد

سزد به خون بنویسند بر روی آن در

سلام باد اول شهیده حیدر

****

سلام بر در آتش‌گرفته حرمت

سلام بر غم و درد فزون و عمر کَمَت

سلام بر تو و سوز درون و اشک غمت

سلام بر تو که کشتند از ره ستمت

سلام «میثم» بر اشکهای غربت تو

کجا بیاید صورت نهد به تربت تو

 

شعر ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها از استاد سازگار

امروز روز عید هستی آفرین است

عیدی که از هست آفرینش آفرین است

امشب به فلک آفرینش نوح دادند

بار دگر بر جسم احمد روح دادند

نوری که از سیب بهشت آن شب درخشید

امشب به چشم آفرینش نور بخشید

این نور در قلب نبی نور آفرین شد

تا منتقل از او به ام المؤمنین شد

ای چار سادات بهشت اینک کجایید؟

کلثوم، ساره، آسیه، مریم بیایید

چون اختران امشب به گرد ماه باشید

پروانه شمع رسول الله باشید

اطراف آن پاکیزه مادر را بگیرید

تطهیر و قدر و نور و کوثر را بگیرید

قرآن روی دست احمد را ببینید

در دامن احمد محمد را ببینید

پیغمبر و زهرا و حیدر یک وجودند

روز ازل تصویر یک آیینه بودند

این هر سه یک نورند و دارای سه اسم اند

در اصل یک روح مجرد در سه جسم اند

ای روح پاک و جسم پاکت آسمانی

ای مصطفی را صورتت "سبع المثانی"

دست تو بالای سر خلق دو عالم

پایت به چشم حاملان عرش اعظم

تو آسمان آسمان ها در زمینى

محکم ترین رکن امیرالمؤمنینى

وصف تو از قول نبی «روحی فداها"ست

تطهیر و قدر و کوثر و یاسین و طاهاست

دست تو دست کبریا در آستین است

اعضای تو اعضای ختم المرسلین است

چشم تو در چشم محمد «حا و میم» است

ابروت «بسم الله رحمان و رحیم» است

آدم چو در امواج غم نام تو را گفت

ذات الهی توبه او را پذیرفت

تو کیستی که عقل کل گوید فدایت

یا دست بوسد یا که خیزد پیش پایت

تو کیستی که روز و شب ختم نبوت

کرده زیارت خانه ات را پنج نوبت

تو کیستی که ذات حق خوانده عزیزت

اعجاز مریم آید از دست کنیزت

تو کیستی؟ من کیستم تا از تو گویم؟

گیرم دهان خویش از کوثر بشویم

آخر چه گویم تا نریزد آبرویم

طوطی شوم تا هرچه گویی من بگویم

در حشر امت هرچه دارند از تو دارند

پیغمبران هم بانگ یا زهرا برآرند

آید ندا از جانب ذات الهی

محبوبه ام از من طلب کن هرچه خواهی

گو خلق را بر عصمت و پاکیت بخشم

بر وصله های چادر خاکیت بخشم

امروز در بین خلایق داوری کن

هم اولیا هم انبیا را مادری کن

آن روز باشد روز داد زینبینت

آن روز خون جوشد ز رگهای حسینت

آن روز حکم از خالق یکتا بیاید

هرکس که زهرایی است با زهرا بیاید

روزی که امت ها ز دوزخ می هراسند

هم فاطمه هم شیعه اش را می شناسند

آتش کجا و ما کجا؟ کی باور ماست

ما با همه گفتیم زهرا مادر ماست

روز قیامت روز وانفساست فردا

ای وای بر آنکس که بی زهراست فردا...

 

شعر ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها از استاد سازگار

سلام ای حرمت مسجدالحرام ولایت

درود ای ز دمت جاودانه نام ولایت

هماره یافته از تو حیات، مکتب قرآن

همیشه بر نفست متکی امام ولایت

به اوج قلهء گردون به گوش عالم و آدم

هنوز می رسد از تربتت پیام ولایت

حیات یافته با دیدنت روان محمد

ثبات یافته با خطبه ات نظام ولایت

کلام تو شده تیر خدا به سینهء شیطان

زبان توست چو شمشیر در نیام ولایت

تویی تو کوثر قرآن تویی تو محور ایمان

تویی تو دخت محمد تویی تو مام ولایت

سلام سورهء والشمس و والضحی به عذارت

طواف روح همه انبیا به گرد مزارت

ثنای توست کلام خوش پیمبر قرآن

که پای تا به سر توست پای تا سر قرآن

تویی زبان کتاب خدا، نه، برتر از آنی

خدا گواست تو روحی درون پیکر قرآن

تویی مبلغهء مسجدالرسول ولایت

تویی مدافع شیر خدا به سنگر قرآن

وضو گرفت و به دست تو بوسه داد محمد

که بود دست تو دست حسین پرور قرآن

صحیفه ای که در آن بود آیه های ولایت

کتاب حسن تو بود ای تمام منظر قرآن

الا صحیفهء قلب تو سرنوشت محمد

تو هم بهشت خدایی و هم بهشت محمد

تو جان جان محمد تو روح روح خدایی

تو سر سر الهی تو رکن رکن هدایی

تو جلوهء ازلیت تو سایهء ابدیت

تو کفو شیر خدا مام سید الشهدایی

ندای شیعه به محشر رسد به قلهء گردون

که ای شفیعهء روز جزا تو مادر مایی

غم از رسول خدا با تبسمی بستانی

دل از ولی خدا با تکلمی بربایی

تو بحر نوری و حق یک جهان گهر به تو داده

تو آسمان و خدا یازده قمر به تو داده

خدا به حسن تو نقش جمال خویش کشیده

نبی به روی تو دیده هر آنچه دیده ندیده

کنار سایهء تو آفتاب نور گرفته

به گرد بیت گلین تو جبرئیل پریده

بهشت را چه کند با می طهور چه کارش

کسی که کوثر نور از محبت تو چشیده

تمام رحمت بی انتهای ذات الهی

به شکل قطرهء اشکی ز دیدهء تو چکیده

شعاع چشم محمد همیشه وقف جمالت

علی شده متحیر به پیش اوج کمالت

تو نور پیش تر از خلقتی سلام به نورت

تمام وسعت ملک خداست بزم حضورت

هزار عیسی مریم درود گفته ز گردون

هزار موسی عمران سلام داده ز طورت

فضائل تو درخشد چو آفتاب فروزان

ولی چه فایده بخشد به چشم دشمن کورت

کلام وحی سپرده است گوش جان به کلامت

دعای نور برد سجده بر صحیفهء نورت

پیمبران خدا خشم می کنند به خشمت

خدای عز و جل شاد می شود به سرورت

تویی تمام علی و تویی تمام محمد

که هم سلام علی بر تو هم سلام محمد

تو ناشناخته ای در جهان، جهان به فدایت

نکرده خلق، ز تو امتحان گرفته خدایت

بهشت بوی تو را می دهد تو بوی خدا را

نبی به امر خدا می کند قیام برایت

درود کل شباب بهشت بر حسن تو

سلام خیل شهیدان به سیدالشهدایت

تکلم همهء اولیاست نقل حدیثت

عبادت همهء انبیاست مدح و ثنایت

همه رسول خدا را صدا زنند به محشر

تو کیستی که نبی می زند به حشر صدایت

خداست مفتخر از سجده و رکوع و قیامت

پیمبران الهی نیـــازمند دعــایت

تو رکن حیدری و اوست رکن محکم خلقت

به قبر گمشده ات گم شده است عالم خلقت

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.