ارتباط با متاهل

متاسفانه خانمم با دوست پسر قبلیش در ارتباطه

دوست پسر
یک نت ـ من مدت 3 سال هست که با دختري که خواهر زن داداشم بود ازدواج کردم سنشون هم موقع عقد 14 بود قبل عقد به من ابراز علاقه ميکرد با پيام و تماسو من هم چون خانواده خودم و ايشون موافق بودن ازدواج کردمولي هرچند وقت يک بار خانمم ميگفت که من تورو دوس ندارم و بايد از هم جدا بشيمولي باز خوب ميشد و ميگفت...