شعر در مورد ولادت امام صادق عليه

متن مولودی امام صادق

عکس نوشته ولادت امام صادق علیه السلام
یک نت ـ متن مولودي امام  جعفر صادق عليه السلاممرتضي محمودپورسرودمسجدي جشن ميلادپيغمبر گرامي و امام صادقبنداولگشته ميلاد محمد مکه شد غرق شعفميرسد بانگ مبارک بر زمين از هرطرفيامحمد يامحمد يامحمد مصطفي(?)بنددومخاتم پيغمبران است اين که از ره آمدهاين ابوالقاسم محمد اين رسول امجدهيامحمد يامحمد...

شعر ولادت امام صادق

عکس نوشته ولادت امام صادق علیه السلام
یک نت ـ شعر ولادت امام جعفر صادق عليه السلامروح الله قناعتياناي چشمه ي مهتاب چه ذاتي چه جلاليآئينه ي ذاتت نگرفته است ، زوالياي صاحب کُرسّي فقاهت نفست گرمتا روز قيامت ، دم  ِ علمت متعالياز دايره ي شبهـه و تشکيـک درآيديک ذره يقينت برسد گر به « غزاليبي جلوه ي چشمت ، نبرد راه به جاييهم دشمن...

مدح امام صادق سازگار

عکس نوشته ولادت امام صادق علیه السلام
یک نت ـ مدح امام  جعفر صادق عليه السلامغلامرضا سازگارمه ربيع نخستين مه سرور خداستمه تبرّي و ماه نشاط اهل ولاستمه مبارک ميلاد خواجه ي لولاکمه ولادت پنجم سلاله ي زهراستشکفته در ارم باقر العلوم گليکه عالم از نفسش رشک جنّة الاعلاستبه امّ فَروه بگوييد اختري زاديکه در تجلاّي و آفتاب، ناپيداستدميد...