حكم خارج شدن مايع در دختران هنگام صحبت با جنس مخالف

یک نت ـ حكم خارج شدن مايع در دختران هنگاه صحبت با جنس مخالف
حكم خارج شدن مايع در دختران هنگام صحبت با جنس مخالف

آيا در دختران خارج شدن مايعي هنگام صحبت با جنس مخالف غسل احتياج دارد؟

حكم خارج شدن مايع در هنگام صحبت با نامحرم

ترشحات پاک است و غسل لازم ندارد.

زن با دو چيز جنب مي شود وهرگاه جنب شود بايد غسل جنابت کند:

1.داخل شدن آلت تناسلي مرد به جلو يا عقب زن که اگر به اندازه ختنه گاه يا بيش تر داخل شود، زن و مرد هردو جنب مي شوند ،گرچه مني خارج نشود.

2-بيرون آمدن مني چه درخواب باشد يا در بيداري.

اگرزن بر اثرتحريک هاي جنسي به قدري تحريک شود که به اوج لذت وشهوت جنسي برسد و در آن حال مايعي از او خارج شود، جنب مي شود. اگر به اوج لذت نرسد ومايع خارج شود ويا به اوج لذت برسد، ولي مايعي خارج نشود ويا شک کند که مايعي خارج شد يا نه، جنب نمي شود وغسل لازم نيست.

زن اگر يقين به خارج شدن مني پيدا کند ،جنب مي شود .اگر يقين پيدا نکند ،جنب نمي شود. بنابراين مواقعي که زن بر اثر تحريک هاي شهواني مقداري لذت مي برد و در آن حال رطوبتي از او خارج مي شود ،چون به اوج شهوت نرسيده ،جنب نمي شود و رطوبت خارج شده هم پاک است و وضو وغسل را باطل نمي کند.(1)

پي نوشت:
1. آيت الله خامنه اي، استفتاآت، سوال 171؛ امام خميني، استفتاآت، ج1 ،سوال101-104؛ آيت الله بهجت، استفتا آت ،ج1، سوال 705 و812.

منبع: سايت پاسخگو

موضوع: 

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.