شوهرم تریاک میخوره نی نی سایت

شوهرم تریاک مصرف میکنه

شوهرم تریاک مصرف میکنه
یک نت ـ مشکل من سيگار کشيدن وترياک کشيدن شوهرمه نميتونم با يه مرد سيگاري و معتاد زندگي کنم اول زندگي گفت چيزي مصرف نميکنه ولي بعد چندسال ديدم سيگار ميکشه الان که فهميدم ترياکم ميکشه بهش گفتم من تحمل زندگي با ادم سيگاري ومعتاد رو ندارم زندگيمون خراب  نکن ولي گوش نميده چکار کنم به هيچ وجه...