سایت ثبت نام کرونا

www.salamat.gov.ir سامانه ثبت رسمی واکسیناسیون کرونا در ایران

salamat.gov.ir
یک نت ـ www.salamat.gov.ir سامانه ثبت رسمی واکسیناسیون کرونا در ایرانسامانه ثبت رسمی واکسیناسیون کرونا در ایران به نشانی salamat.gov.irلطفا برای ثبت نام واکسیناسیون کرونا در ایران اینجا کلیک کنید www.salamat.gov.ir