روضه حضرت زهرا کریمی

پناه جن و انس و ملک و ولی خدا علی است محمود کریمی

پناه جن و انس و ملک و ولی خدا علی است محمود کریمی
 مداحی جدید محمود کریمی فاطمیه اول 1400پناه جن و انس و ولی خدا علیستبعد از نبی به کل جهان پیشوا علیستبر کنه کبریایی او کی رسد خردزیرا که محرم حرم کبریا علیستلوح و قلم و قضا و قدر و عرش و فرش رازینت فضای مسند طرح و بنا علیستاز لجه ی عدن به سوی ساحل قدمکشتی خلق را به خدا...

دنیا با ما بازیش گرفته کریمی

دنیا با ما بازیش گرفته کریمی
 مداحی جدید محمود کریمی فاطمیه اول 1400دنیا با ما بازیش گرفتهعاشق کشی رو پیش گرفتهبازم به تو پناه آوردم آقا جاناز دوری تو این قلب مضطر آتیش گرفتهما بی تو بی تاب و خرابیمبیدار کن ما رو که خوابیمهر روز که تواین عذابیمدل شکسته بیشتر و بیشتر آتیش گرفتهیابن الحسن سرت سلامتدلتنگ...