تاریخ دقیق عید سعید غدیر خم

تاریخ عید غدیر خم در سال 1404

تاریخ عید غدیر خم در سال 1404
یک نت ـ  تاریخ عید غدیر خم در سال 140424 خرداد تاریخ دقیق عید سعید غدیر خم در سال 1404 هجری شمسی مصادف با 18 ذوالحجه 1446 هجری قمری

تاریخ عید غدیر خم در سال 1403

تاریخ عید غدیر خم در سال 1403
یک نت ـ تاریخ عید غدیر خم در سال 14034 تیر تاریخ دقیق عید سعید غدیر خم در سال 1403 هجری شمسی مصادف با 15 ذوالحجه 1445 هجری قمری