تاریخ دقیق شهادت امام موسی کاظم

تاریخ شهادت امام موسی کاظم در سال 1404

تاریخ شهادت امام موسی کاظم در سال 1404
یک نت ـ تاریخ شهادت امام موسی کاظم در سال 140424 دی تاریخ دقیق شهادت امام موسی کاظم علیه السلام در سال 1404 هجری شمسی مصادف با 25 رجب 1447 هجری قمری

تاریخ شهادت امام کاظم در سال 1402

تاریخ شهادت امام کاظم در سال 1402
یک نت ـ تاریخ شهادت امام کاظم در سال 140217 بهمن تاریخ دقیق شهادت امام موسی کاظم علیه السلام در سال 1402 هجری شمسی مصادف با 25 رجب 1445 هجری قمری