تاریخ دقیق ولادت امام محمد باقر در سال 1404

تاریخ ولادت امام محمد باقر در سال 1404

تاریخ ولادت امام محمد باقر در سال 1404
یک نت ـ تاریخ ولادت امام محمد باقر در سال 140430 آذر تاریخ دقیق ولادت امام محمد باقر علیه السلام در سال 1404 هجری شمسی مصادف با 1 رجب 1447 هجری قمری