تاریخ دقیق سومین شب قدر ماه رمضان در سال 1404

تاریخ سومین شب قدر ماه رمضان در سال 1404

تاریخ سومین شب قدر ماه رمضان در سال 1404
یک نت ـ تاریخ سومین شب قدر ماه رمضان در سال 140420 اسفند تاریخ دقیق سومین شب قدر ماه مبارک رمضان در سال 1404 هجری شمسی مصادف با 22 رمضان 1446 هجری قمری