آیا نماز آیات را به شکل دیگری هم میتوانیم بخوانیم

شباهت نماز آیات و نماز صبح کلاس چهارم

شباهت نماز آیات و نماز صبح کلاس چهارم
یک نت ـ شباهت نماز آیات و نماز صبح کلاس چهارمپاسخ:نماز صبح ۲ رکوع و نماز آیات ۱۰ رکوع دارد.بیشتر بخوانید:نقاشی دخترانه زیبا و آسانکدام عنصر برای رسیدن به آرایش کامل مدار آخر الکترون از دست میدهدخداوند حکیم چه کسانی را اولین معلم قرار داد