دانلود آهنگ عارف پارسا چشم آهو

آنچه قرار است در سایت یک نت بخوانید: دانلود آهنگ عارف پارسا چشم آهو

 دانلود آهنگ عارف پارسا چشم آهو
چشمان تو
دریایی
بوووود
یار شیرین سخنم
تو شدی تاج سرم
نفس و جان منی
زیبا جاانم
دددر دلم
غیر تو نیسست
چو خدا عشق یکیییست
سرو سامان منی
زیبا جانم
زیبا جاننننم
(بی همگان به سر شود)
(بی تو به سر نمیشود)
جان من
جانانه من
مهر تو در دلم نشست
عشق فقط تویی و بس
جان منمن
جانان منمنن
جانان مننننن