بنر شهادت امام جواد

آثار افسار گسیختگی فضای مجازی

آنچه قرار است در سایت یک نت بخوانید: آثار افسار گسیختگی فضای مجازی

باید به خطرات فضای مجازی که مدیریت همه زندگیمان را به آن سپردیم توجه داشته باشیم؛ زیرا افکارمان را به نفع خودش و به زیان خودمان تغییر می دهد؛ رفتارمان را به سمت پرتگاهی که مسیر جذابی دارد هدایت می کند و احساسات و عواطفمان را  به ویرانه ای تبدیل می کند که نتیجه ای ندارد، جز اینکه هویتمان را از درون تهی می نماید، روابط  اجتماعی سالم را به روابطی همراه با کینه و بدبینی سوق می دهد و گرمی تعامل و ارتباط بین زوجین، فرزندان و والدین را به سردی و بی تفاوتی می کشاند.

در فضای مجازی ، سخنان مختلف را بشنویم، ولی بهترین آن ها که موافق منطق وعقل سلیم است را قبول کنیم و دلباخته حدس و گمان های بی پایه و اساس نباشیم.