شب دهم عاشورا محرم 96 سيد مهدی ميرداماد

با لبان تشنه آن ساعت که افتادی سيد مهدی ميرداماد شب دهم عاشورا محرم 96/07/8

سيد مهدی ميرداماد
با لبان تشنه آن ساعت که افتادی _ واحد سيد مهدی ميرداماد شب دهم عاشورا محرم 96/07/8

شب آخری چه زود میگذره سيد مهدی ميرداماد شب دهم عاشورا محرم 96/07/8

 سيد مهدی ميرداماد
شب آخری چه زود میگذره _ واحد سيد مهدی ميرداماد شب دهم عاشورا محرم 96/07/8

بمیرم برات عزیز مادر زینب سيد مهدی ميرداماد شب دهم عاشورا محرم 96/07/8

سيد مهدی ميرداماد
بمیرم برات عزیز مادر زینب _ زمینه سيد مهدی ميرداماد شب دهم عاشورا محرم 96/07/8

وداع حضرت سیدالشهدا سيد مهدی ميرداماد شب دهم عاشورا محرم 96/07/8

سيد مهدی ميرداماد
وداع حضرت سیدالشهدا _ روضه سيد مهدی ميرداماد شب دهم عاشورا محرم 96/07/8

شبی که آب فرات آتش فروزان بود سيد مهدی ميرداماد شب دهم عاشورا محرم 96/07/8

 سيد مهدی ميرداماد
شبی که آب فرات آتش فروزان بود _ روضه سيد مهدی ميرداماد شب دهم عاشورا محرم 96/07/8