اقامه عزا و مدت آن بنابر متن اوستا

یک نت ـ در سوگِ عزیزان از دست رفته نشستن، حتی در شریعت زرتشتی هم وجود دارد. لیکن برخی به مجلس عزای حسین (علیه السلام) ایرادهای بنی‌اسرائیلی می‌گیرند. به هر روی، امام حسین (علیه السلام) قلب تپنده جامعه است. و عزاداری ما، جوششِ عقل و عشق است که جامعه را زنده نگه می‌دارد.
سوگواری

یک نت ـ امروزه موبدان زرتشتی برای ترمیم چهره‌ی دین خود تلاش می‌کنند تا دین خود را دین شادی و نشاط نشان دهند. حتی مدعی هستند که در دین زرتشتی، سوگواری وجود ندارد. با وجود احترامی که برای دیانت زرتشتی قائلیم، لیکن باید گفت که اهورامزدا به زرتشت، دستور داده که برای عزیزان درگذشته سوگواری کنید.
برای نمونه، در اوستا، وندیداد، فَرگِرد 12 ، بند 1 به بعد آمده است که اهورامزدا به زرتشت گفت: اگر مردی بمیرد و پاک باشد، پسرش باید 30 روز برای او در سوگ بنشیند و اگر گنهکار باشد باید 60 روز در سوگ بنشیند. به همین صورت، پدر برای پسر، برادر برای برادر، خواهر برای خواهر و عموزادگان برای عموزادگان. و در ادامه (فرگرد 12، بند 7) می‌گوید اگر صاحبِ خانه بمیرد اگر پاک بوده باشد شش ماه و اگر گنهکار بوده باشد یک سال، اهل خانه باید برای او سوگواری کنند. (وندیداد، ترجمه ژام دارمستتر، ص 206-207)

پی‌نوشت:
ژام دارمستتر، وندیداد، ترجمه موسی جوان، تهران: انتشارات دنیای کتاب، 1384، ص 206-207.

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.