قصیده "گلت اعوفک" فی حق امام علی (ع) موضوع هذه القصیده عن قصه حقیقیه حدثت لشخص اراد الابتعاد عن الامام علی (ع) و.......و فی النهایه ندم.

https://www.yeknet.ir/sites/default/files/media/image/05d49db590fa81-moharram1-recovered.jpg

یک نت ـ قصیده "گلت اعوفک" فی حق امام علی (ع)گلت اعوفک بعد ما عاین وراي شفت کل خطوه الأخطیهه احترگ
گلت اعوفک بعد ما عاین ورای

یک نت-گلت اعوفک
قصیده  "گلت اعوفک"  فی حق امام علی (ع)
موضوع هذه القصیده عن قصه حقیقیه حدثت لشخص اراد الابتعاد عن الامام علی (ع) و.......و فی النهایه ندم.
**********
گلت  اعوفک  بعد  ما  عاین  وراي     شفت کل خطوه الأخطیهه  احترگ
گلت   اجرب  یا حلو غیرک  حبیب     شفت  بس  ویاک  یحلالي العشگ
گلت اهیمن من  بحر  حبک و روح     شفت  أعوفن  بحر  حبک  اختنگ
گلت   اشیلن  اسمک  امنگلیبي دوم     شفت  گلبي  ابغیر اسمک  ما یدگ
حاولت   انساک  و نسه   الذکریات     شفت ما اقدر علي  افراگک صدگ
امن ابوسک شفتي تخجل من حلاک     والگه عطرک شابگ اشفافی  شبگ
آنه  من  غیرک  حدیقه  ابلا  فراش     اشلون   ایمر  فراش  مایوجد  ورد
ندم  راح  ابچی  الک  لمن  حچیت     من  گلت  اترک  هواک  و  ما ارد
آنه   محتاج    الدفه    حبک   اکید     و  آنه  غیر    ادفاک  اموت  امنلبرد
اعذرني  یا معشوگی لو مره خطیت     و  تبعت   ناس   الی  تحملک  حقد
انته  حسادک  حبیبي   اهوای  ناس     لئن  مجد   النلته   ما   عدهم   مجد
هوی  یا  عاقل   یعوفک   یا   امیر     یمشي  وی ذاک النزع ثوبی و شرد
إسجد    و  الآدم    اُمررب  الجلیل     کلهه  سجدة   الي    واحد  ما  سجد
الما    سجد   لآدم   اباً     للأ نبیاء     هوي    و  آدم    اسجدو   بم   الولد
اعني  حیدر  هوي  ابو هاي التراب      صار   حیدر    والد   و   آدم   ولد
بعد   ما    فکر   ابد  اترک  هواک     سیدي   و هاي  القصیده  اکبر  عهد
گلبی  عرشک  سیدي  و  انته الأمیر     یعنی    محکوم    ابمحبتک   للأبد
هذه  عشگک  یا علی  یجری ابدمای     لئن    رضعیته     گبل    لا   انولد
            ***  من اخوکم الشاعر علی الحلفي ***

 

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.