آيا ميتوان زکات فطره را فقط نيت کرد و کنار نگذاشت

یک نت ـ آيا ميتوان زکات فطره را فقط نيت کرد و کنار نگذاشت و در همان کارت بماند تا بتوانيم کارت به کارت کنيم؟
عید فطر

افزودن یک دیدگاه جدید