اگر کسی عيد فطر پارسال فطريه خود را نداده باشد حالا چه سهوا يا چه عمدا چه حکمي دارد؟

یک نت ـ اگرکسي عيد فطر پارسال فطريه خود را نداده باشد حالا چه سهوا يا چه عمدا، چه حکمي دارد؟
عيد فطر

یک نت ـ اگر کسي عيد فطر پارسال فطريه خود را نداده باشد حالا چه سهوا يا چه عمدا، چه حکمي دارد؟ (مرجع رهبری)

پاسخ:

سلام، اگر کسي عيد فطر پارسال فطريه خود را نداده باشد بايد به نيت مافي الذمه پرداخت نمايد .

بیشتر بخوانید:

بیشتر بخوانید:

مبلغ فطریه سال ۹۹

فطريه روزه به چه کسی بايد داده شود

آيا فطریه به بچه ای که در شکم مادر است تعلق می گيرد

مبلغ فطريه را میشود به کمک مومنانه داد؟

افزودن یک دیدگاه جدید