قضا و کفاره روزه بیمار

یک نت ـ کسی که به دلیل بیماری نتوانسته روزه های ماه رمضان را بگیرد، اگر چند سال قضای آن را به تأخیر اندازد، تکلیف چیست؟
بیمار

یک نت ـ سوال: کسی که به دلیل بیماری نتوانسته روزه های ماه رمضان را بگیرد، اگر چند سال قضای آن را به تأخیر اندازد، تکلیف چیست؟

پاسخ: 

اگر بیماری او در بین سال خوب شد، باید روزه ها را قضا کند و چنان چه به سال بعد انداخت، گناه کرده و علاوه بر قضای روزه، باید برای هر روز یک مد طعام به فقیر بدهد؛ اما اگر بیماری اش تا سال بعد ادامه یافت، به طوری که نمی توانست قضا کند، فقط باید برای هر روز، یک مد طعام به فقیر بدهد و قضای روزه ها از او ساقط می شود.

—------------

منبع: توضیح المسائل ده مرجع، م 1707؛ بهجت، وسیله النجاه، با استفاده از م 1172 و استفتائات، ج 2، س 1884؛ خامنه ای، اجوبه الاستفتائات، س 749، 752 و استفتا؛ سبحانی، توضیح المسائل، م 1616؛ مکارم، استفتائات جدید، ج 2، س 438 و 439.
 برگرفته از کتاب «رساله مصور»، ج 2، موسسه اطلس تاریخ شیعه، ص 278

احکام روزه
کفاره
 

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.