کفاره روزه قضا بابت هر روز چقدر است؟

یک نت ـ کفاره روزه قضا بابت هرروز چگونه است؟ کفاره غیر عمد برای هر روز 750 گرم گندم یا برنج است که باید به فقیر داده شود..
رمضان

یک نت ـ کفاره روزه قضا بابت هرروز چگونه است؟

پاسخ:

 کفاره غیر عمد برای هر روز  750 گرم گندم یا برنج است که باید به فقیر داده شود..

کفاره عمد برای هر روز یا 60 روز روزه بگیرد ویا 60 نفر فقیر را سیر کند

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.