کفاره عمد و غیرعمد روزه چقدر است؟

یک نت ـ کفاره عمد  روزه چقدر است؟ وکفاره غير عمد براي روزه چقدر است؟ آيا ميشود به جاي کفاره، چه عمد وچه غير عمد،60 روز روزه گرفت؟؟؟

کفاره عمد روزه

یک نت ـ کفاره عمد  روزه چقدر است؟ وکفاره غير عمد براي روزه چقدر است؟

آيا ميشود به جاي کفاره، چه عمد وچه غير عمد،60 روز روزه گرفت؟؟؟

پاسخ:

کفاره غیر عمد برای یک روز 750 گرم گندم یا برنج  می باشد که باید به فقیر داده شود

وکفاره عمد برای هرروز 60 روز روزه بگیرد یا برای هر روز 60 نفر فقیر را سیر کند.

درکفاره عمد بین یکی از دو مورد مخیر هستید

کفاره غیرعمدجایگزین روزه  ندارد.

مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.