چگونه لشکر کوفه تمام مسير رودخانه فرات را مسدود کرده بود؟

یک نت ـ اگر به مسير رودخانه ها خوب توجه داشته باشيم، به اين مطلب پي خواهيم برد که در مسير حرکت رودخانه، امکان برداشت آب از هر نقطه اي از رودخانه ممکن نيست، بلکه در طول مسير رود، در برخي نقاط امکان برداشت آب از رودخانه وجود دارد که به آن در زبان عربي شريعه مي گويند.
چگونه لشکر کوفه تمام مسير رودخانه فرات را مسدود کرده بود؟

یک نت ـ اگر به مسير رودخانه ها خوب توجه داشته باشيم، به اين مطلب پي خواهيم برد که در مسير حرکت رودخانه، امکان برداشت آب از هر نقطه اي از رودخانه ممکن نيست، بلکه در طول مسير رود، در برخي نقاط امکان برداشت آب از رودخانه وجود دارد که به آن در زبان عربي شريعه مي گويند، و توجه به مطالب نقل شده ازمنابع متعدد تاريخی اين نکته را ثابت مي کند که لشکريان کوفه، شريعه فرات، يعنی جاهايي را که مي شد از آنجا آب برداشت، را محاصره کرده و مانع دستيابی امام حسين (عليه السلام) و يارانش به آب مي شدند.

منبع : انجمن گفتگوی دینی

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.