سوتي محشر اوباما /عكس

یک نت ـ وقتی اوباما به رستوران "BBًQ" رسید نتوانست صف آن را تحمل کند و مسئول رستوران به مشتریان خود گفت کسی حق ندارد در این رستوران نوبت را رعایت نکند اما ما برای اوباما استثنا قائل هستیم.
سوتي محشر اوباما

روزنامه دیلی میل نوشت: وقتی اوباما به رستوران "BBًQ" رسید نتوانست صف آن را تحمل کند و مسئول رستوران به مشتریان خود گفت کسی حق ندارد در این رستوران نوبت را رعایت نکند اما ما برای اوباما استثنا قائل هستیم.

گفته می شود برای اینکه کسی بتواند در این رستوران معروف غذا بخورد باید حدود 3 ساعت در صف بماند اما اوباما نوبت را رعایت نکرد.

دیلی میل در ادامه نوشت: اوباما به احتمال زیاد با این کاری که انجام داد، محبوبیت خود را تا حد بیشتری هم از دست بدهد.

افزودن یک دیدگاه جدید