اگر کسی روزه و نماز قضا داشته باشد می تواند برای میت روزه بگیرد؟

یک نت ـ اگر کسی روزه و نماز قضا داشته باشد می تواند برای میت روزه بگیرد؟
اگر کسی روزه و نماز قضا داشته باشد می تواند برای میت روزه بگیرد؟

اگر کسی روزه و نماز قضا داشته باشد می تواند برای میت روزه بگیرد؟

با داشتن روزه و نماز قضا، گرفتن روزه و نماز برای میت( تبرعی یا استیجاری) اشکالی ندارد.[1]

[1]. امام خمینی، سید روح الله، استفتاءات، ج1، ص 192، دفتر انتشارات اسلامی، قم، 1422؛تبریزی، میرزا جواد، استفتاءات جدید، ج1، ص 138، قم، بی تا.

افزودن یک دیدگاه جدید